Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

8 lines (5 sloc) 0.769 kb
<p align="center"><strong>Totaalcijfers</strong></p>
<p>De tabel op dit scherm toont de totaalcijfers en hun opbouw. Het eerste cijfer is het
cijfer voor de zelfevaluatie. Dit wordt bij elke inzending aan de
cijfers toegevoegd. Het eindcijfer dat voor deze opdracht gegeven wordt zal ofwel het gemiddelde van deze totaalcijfers zijn ofwel het totaalcijfer van de beste inzending.
<p>De scorestabel toont optioneel de beste inzendingen. Het aantal lijnen van de tabel wordt ingesteld door één van de parameters van de oefening. Als dat aantal op nul gezet wordt, dan wordt de scoretabel niet getoond. De leerlingen in de tabel staan in volgorde van de totaalcijfers met de beste inzending eerst. Alleen de beste inzending van een bepaalde leerling wordt getoond</p>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.