Skip to content
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
4 lines (2 sloc) 391 Bytes
<p align="center"><strong>Wachtwoorden</strong></p>
<p>Met dit veld bepaal je een wachtwoord voor deze oefening. Het wachtwoord kan maximaal 10 karakters lang zijn en kan op ieder moment gedurende de oefening gewijzigd worden. Of leerlingen al dan niet gevraagd wordt om hun wachtwoord in te voeren voor ze de oefening kunnen beginnen wordt bepaald door de optie "Gebruik wachtwoord." </p>
Something went wrong with that request. Please try again.