Skip to content
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
10 lines (9 sloc) 1.44 KB
<p align=center><strong>Geef opnieuw cijfers voor de leerlingbeoordelingen</strong></p>
<p>Met deze link kun je de beoordelingscijfers van alle beoordelingen door leerlingen opnieuw laten berekenen. Normaal gezien is het <strong>niet</strong> nodig om dit te doen. Nieuwe beoordelingen door leerlingen worden herberekend nadat de leraar het werkstuk van de leerling beoordeeld heeft.</p>
<p>Maar als de cijfers van de leerlingenbeoordeling te hoog of te laag bevonden worden dan kan de leraar de &quot;Vergelijking van beoordelingen&quot;-optie wijzigen (door de instellingen van de oefening te wijzigen). De standaardinstelling voor deze optie is &quot;Redelijk&quot;. Als de cijfers van de leerlingbeoordeling te hoog zijn, dan kun je de optie verzetten naar &quot;Streng&quot; of naar &quot;Heel streng&quot;. Dit zal de cijfers verlagen. Anderszijds als de cijfers te laag zijn, kun je de optie verzetten naar &quot;Mild&quot; of &quot;Heel Mild&quot;, waardoor de cijfers verhogen.</p>
<p>Als er een verandering aan de cijfers van de leerlingbeoordeling nodig is, dan zijn de te volgen stappen:
<ol>
<li>Wijzig de oefening met een nieuwe waarde voor de &quot;vergelijking van beoordelingen&quot;-instelling</li>
<li>Ga naar de beheerpagina van de oefening en klik op de &quot;Geef opnieuw cijfers voor de leerlingenbeoordelingen&quot;-link.</li>
</ol>
De nieuwe cijfers zullen getoond worden. Dit proces kan zonder problemen verschillende keren herhaald worden.</p>
Something went wrong with that request. Please try again.