Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
tree: 73cffa5416
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

19 lines (13 sloc) 1.08 kb
<img alt=""src="<?php echo $cfg->wwwroot?>/mod/dialogue/icon.gif" />&nbsp;<b>Dialoog</b></p>
<p>Deze module maakt een eenvoudige communicatie tussen twee gebruikers mogelijk. Een leraar kan een dialoog openen
met een leerling, een leerling kan een dialoog openen met een leraar en (optioneel) een leerling kan een dialoog
openen met een andere leerling. Een leraar of leerling kan verschillende dialogen tegelijk volgen.</p>
<p>Een dialoog kan uit een onbeperkt aantal boodschappen bestaan. Normaal gezien bestaat de conversatie uit een set
afwisselende antwoorden. Dit wordt echter niet afgedwongen en elke gesprekspartner kan gelijk wanneer een reactie
aan de dialoog toevoegen.
</p>
<p>Een dialoog kan door beide gesprekspartners op elk moment gesloten worden. Gesloten dialogen kunnen niet
opnieuw geopend worden. Een gesloten dialoog kan nog wel door beide gesprekspartners bekeken worden, als de dialoog nog
bestaat...</p>
<p>...De module verwijdert gesloten dialogen en alle inhoud na een bepaalde tijd. Die tijd wordt ingesteld bij het
aanmaken van de dialoog.</p>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.