Skip to content
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
35 lines (34 sloc) 1.55 KB
<p align="center"><b>Visningsformat</b></p>
<p>Systemet har flere innebygde formater for å vise oppføringer. Du velger her
hvordan hver oppføring skal vises i denne ordboken. Standardformatene er: </p>
<blockquote>
<dl>
<dt><b>Enkel ordlistestil: </b></dt>
<dd>Ser ut som en vanlig ordliste med separate oppføringer. Ingen forfattere
vises og vedlegg vises som lenker. </dd>
<dt><b>Liste over oppføringer:</b></dt>
<dd>Viser oppføringene en etter en uten noen form for skille bortsett fra 'Rediger'-ikonet. </dd>
<dt><b>Full med forfatter: </b></dt>
<dd>En forumlignende visning som viser informasjon om forfatteren. Vedlegg vises
som lenker. </dd>
<dt><b>Full uten forfatter:</b></dt>
<dd>En forumlignende visning som ikke viser informasjon om forfatteren. Vedlegg
vises som lenker. </dd>
<dt><b>Leksikon: </b></dt>
<dd>Som 'Full med forfatter' men vedlegg vises i oppføringen. </dd>
<dt><b>OSS - Ofte Stilte Spørsmål:</b></dt>
<dd>Nyttig for å vise liste over ofte stilte spørsmål. Det setter automatisk
'Spørsmål' i feltet 'Begrep' og 'Svar' i feltet 'Definisjon'. </dd>
</dl>
</blockquote>
<hr>
<p>Administratorer i Moodle kan lage nye formater som følgende:
<ol>
<li> Se i mod/glossary/formats ... Du burde se en nummerert fil for hvert
format.
<li> Kopier en av disse og gi den et annet filnavn (Nummer N). Merk at 0 og 1 er
reservert.<li> Rediger denne filen for å lage ditt nye format. (Litt kjennskap
til PHP trengs!)
<li> Til slutt setter du en ny frase inn i hver språkpakke du bruker kalt <b>displayformatN</b>,
og gir den et kort og beskrivende navn.&nbsp;
</ol>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.