Skip to content
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
5 lines (4 sloc) 248 Bytes
<P ALIGN=CENTER><B>Importere kategorier</B></P>
<P>Som standard vil alle oppføringene bli importert. Du kan velge om du vil at
kategoriene også skal importeres. (I så fall vil koblingene mellom oppføringene
og kategoriene også bli beholdt.) </p>
Something went wrong with that request. Please try again.