Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

6 lines (4 sloc) 0.24 kb
<P ALIGN=CENTER><B>Lenk kategorier automatisk</B></P>
<P>Du kan velge om kategoriene skal lenkes til automatisk eller ikke. </p>
<p>Merk: Kategorilenkene er kun basert på bokstavsensitivitet (store/små
bokstaver) og nøyaktige treff. </p>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.