Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
tree: 76caa31ef0
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

5 lines (2 sloc) 0.367 kb
Hyperlinks verbinden stukken tekst technisch, maar ook op een heel zichtbare manier. Veel stukjes tekst die op deze manier aan elkaar hangen worden dikwijls ''Hypertexts'' genoemd.
Een WikiWikiWeb is een Hypertext systeem waar je gemakkkelijk links kunt toevoegen door woorden aan elkaar en met hoofdletters te schrijven. Deze woorden worden [WikiWoord]en genoemd.
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.