Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

13 lines (9 sloc) 1.035 kB
Deze site gebruikt »!ErfurtWiki«, waardoor je hier een WikiWikiWeb hypertekst kunt maken. Hiermee kan iedereen die de site bezoekt gemakkelijk nieuwe pagina's toevoegen of pagina's bewerken.
* Lees de WikiHoeDoeJeHet als je wil weten waarvoor dit gebruikt kan worden
* Leer PaginaMaken
* Klik op [BewerkPagina] om de inhoud van een pagina te wijzigen
* Word bevriend met WikiOpmaak
* Bezoek het [GastenBoek|Wiki:Gastenboek] of de ZandBak en KladBlok om wat te experimenteren
* SearchPages of ga naar de lijst met NewestPages
* Er zijn ook lijsten van de MostVisitedPages, MostOftenChangedPages aen de recent UpdatedPages
ErfurtWiki is in de PHP scripttaal geschreven en wordt in één scriptbestand gehouden. Het was meer als een scriptbibliotheek bedoeld en is op die manier snel in de meeste bestaande web sites te integreren, ook al omdat er geen specifieke pagina opmaak geforceerd wordt of dat je niet moet kiezen uit enkele voorgefabriceerde lay-out schema's. Lees de Moglijkheden of de SoftwareNota voor wat het script aankan.
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.