Skip to content
This repository

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
tree: 76caa31ef0
Fetching contributors…

Octocat-spinner-32-eaf2f5

Cannot retrieve contributors at this time

file 5 lines (3 sloc) 0.459 kb
1 2 3 4
De bekendste internet service is het WWW, wat een Hypertekst systeem is, gebouwd rond het HyperTextTransferProtocol en de HyperTextMarkupLanguage.

WikiWikiWeb is een Hypertekst systeem, maar geïmplementeerd als een toepassing van de WWW service zelf (door gebruik te maken van de bestaande technische basis).
Meewerken aan een Wiki is niet zo moeilijk als een www-pagina maken en onderhouden (met alle software en services die daarvoor ook nog nodig zijn).
Something went wrong with that request. Please try again.