Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

6 lines (5 sloc) 0.517 kB
<P><IMG VALIGN=absmiddle SRC="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/scheduler/icon.gif">&nbsp;<B>Planner</B></P>
<UL>
<P>Deze module helpt bij het maken van 1-op-1 afspraken met al je leerlingen. Jij geeft de periodes aan waarin je tijd hebt om afspraken te maken en je bepaalt hoe lang een afspraak duurt. De leerlingen schrijven daarna zichzelf in op de afspraakmomenten die nog niet geboekt zijn. De module houdt ook bij welke leerlingen al op de afspraak geweest zijn en welke nog geen afspraak hebben gehad.
</P>
</UL>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.