Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

55 lines (49 sloc) 3.109 kb
<p><b>Indeks ng mga file na Pantulong</b></p>
<p>Pangkalahatan</p>
<ul>
<li><a href="help.php?file=cookies.html">Mga cookie</a></li>
<li><a href="help.php?file=directorypaths.html">Mga path ng direktoryo</a></li>
<li><a href="help.php?file=search.html">Kung paano maghanap</a></li>
</ul>
<p>Administrasyon</p>
<ul>
<li><a href="help.php?file=langedit.html">Pag-eedit ng wika</a> </li>
<li><a href="help.php?file=uploadusers.html">Pag-aaplowd ng mga user</a> </li>
</ul>
<p>Pagsasaayos ng mga kurso</p>
<ul>
<li><a href="help.php?file=mods.html">Mga modyul ng aktibidad</a> </li>
<li><a href="help.php?file=coursereports.html">Mga ulat ng aktibidad</a></li>
<li><a href="help.php?file=courseavailability.html">Kung magagamit ba o hindi ang kurso</a> </li>
<li><a href="help.php?file=coursecategory.html">Mga kategoriya ng kurso</a> </li>
<li><a href="help.php?file=courseformats.html">Mga format ng kurso</a> </li>
<li><a href="help.php?file=coursefullname.html">Buong pangalan ng kurso</a> </li>
<li><a href="help.php?file=courseidnumber.html">Bilang na ID ng kurso</a> </li>
<li><a href="help.php?file=coursenewsitems.html">Mga balita sa kurso</a> </li>
<li><a href="help.php?file=coursenumsections.html">Bilang ng linggo/paksa sa kurso </a> </li>
<li><a href="help.php?file=courseshortname.html">Maikling pangalan ng kurso </a> </li>
<li><a href="help.php?file=coursestartdate.html">Petsa na simula ng Kurso</a> </li>
<li><a href="help.php?file=courseuploadsize.html">Laki ng puwedeng iaplowd sa kurso </a> </li>
<li><a href="help.php?file=enrolmentkey.html">Mga susi sa pag-eenrol</a> </li>
<li><a href="help.php?file=coursegrades.html">Mga marka </a> </li>
<li><a href="help.php?file=groupmode.html">Mode na pangkatan</a> </li>
<li><a href="help.php?file=groupmodeforce.html">Mode na pangkatan (sapilitan)</a> </li>
<li><a href="help.php?file=guestaccess.html">Pagpapahintulot sa bisitang pumasok </a> </li>
<li><a href="help.php?file=courserecent.html">Pinakahuling aktibidad</a> </li>
<li><a href="help.php?file=scales.html">Mga Iskala</a> </li>
<li><a href="help.php?file=summaries.html">Buod ng mga seksiyon</a> </li>
<li><a href="help.php?file=teachers.html">Mga Guro</a> </li>
<li><a href="help.php?file=picture.html">Pag-aaplowd ng larawan</a> </li>
</ul>
<p>Pagbasa at Pagsulat</p>
<ul>
<li><a href="help.php?file=questions.html">Pagtatanong</a> </li>
<li><a href="help.php?file=reading.html">Pagbabasa</a> </li>
<li><a href="help.php?file=writing.html">Pagsusulat</a> </li>
<li><a href="help.php?file=textformat.html">Pagpopormat ng Teksto</a> </li>
<li><a href="help.php?file=html.html">Pag-eedit ng HTML na format</a> </li>
<li><a href="help.php?file=text.html">Pag-eedit ng Text na format</a> </li>
<li><a href="help.php?file=markdown.html">Pag-eedit ng Markdown na format</a></li>
<li><a href="help.php?file=richtext.html">Paggamit ng Richtext HTML na editor</a> </li>
<li><a href="help.php?file=emoticons.html">Paggamit ng mga Smilies (emoticons)</a> </li>
</ul>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.