Skip to content
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
executable file 34 lines (30 sloc) 1.73 KB
<?PHP // $Id$
// choice.php - created with Moodle 1.5 unstable development (2004090600)
$string['allowupdate'] = 'Permet actualitzar la consulta';
$string['answered'] = 'Contestades';
$string['choice'] = 'Opció $a';
$string['choiceclose'] = 'Fins';
$string['choicename'] = 'Títol de la consulta';
$string['choiceopen'] = 'Oberta';
$string['choicetext'] = 'Text de la consulta';
$string['havetologin'] = 'Abans de trametre una resposta heu d\'entrar amb el vostre nom d\'usuari i contrasenya.';
$string['modulename'] = 'Consulta';
$string['modulenameplural'] = 'Consultes';
$string['mustchooseone'] = 'Heu de triar una resposta abans de desar. No s\'ha desat res.';
$string['notanswered'] = 'No contestada encara';
$string['notopenyet'] = 'Aquesta activitat no està disponible fins el $a';
$string['privacy'] = 'Confidencialitat dels resultats';
$string['publish'] = 'Publica els resultats';
$string['publishafteranswer'] = 'Mostra els resultats als estudiants després que contestin';
$string['publishafterclose'] = 'Mostre els resultats als estudiants quan es tanqui la consulta';
$string['publishalways'] = 'Mostra sempre els resultats als estudiants';
$string['publishanonymous'] = 'Publica els resultats anònimament, sense mostrar els noms dels estudiants';
$string['publishnames'] = 'Publica els resultats complets, amb els noms dels estudiants i les seves respostes';
$string['publishnot'] = 'No publiquis els resultats';
$string['responses'] = 'Respostes';
$string['responsesto'] = 'Respostes per a $a';
$string['savemychoice'] = 'Desa la meva resposta';
$string['showunanswered'] = 'Mostra columna de no contestades';
$string['timerestrict'] = 'Limita les respostes a aquest període de temps';
$string['viewallresponses'] = 'Visualitza $a respostes';
?>
Something went wrong with that request. Please try again.