Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
executable file 167 lines (163 sloc) 9.92 KB
<?PHP // $Id$
// glossary.php - created with Moodle 1.5 unstable development (2004090600)
$string['addcomment'] = 'Afegeix un comentari';
$string['addentry'] = 'Afegeix una entrada';
$string['addingcomment'] = 'S\'està afegint un comentari';
$string['aliases'] = 'Paraula o paraules clau';
$string['allcategories'] = 'Totes les categories';
$string['allentries'] = 'TOTES';
$string['allowcomments'] = 'Permeteu comentaris en les entrades?';
$string['allowduplicatedentries'] = 'Permeteu entrades duplicades?';
$string['allowratings'] = 'Permeteu valorar les entrades?';
$string['answer'] = 'Resposta';
$string['approve'] = 'D\'acord';
$string['areyousuredelete'] = 'Segur que voleu suprimir aquesta entrada?';
$string['areyousuredeletecomment'] = 'Segur que voleu suprimir aquest comentari?';
$string['areyousureexport'] = 'Segur que voleu exportar aquesta entrada a';
$string['ascending'] = '(s\'està pujant)';
$string['attachment'] = 'Fitxer adjunt';
$string['authorview'] = 'Ordenat per autor';
$string['back'] = 'Enrere';
$string['cantinsertcat'] = 'No s\'ha pogut inserir la categoria';
$string['cantinsertrec'] = 'No s\'ha pogut inserir el registre';
$string['cantinsertrel'] = 'No s\'ha pogut inserir la relació categoria-entrada';
$string['casesensitive'] = 'Distingeix majúscules i minúscules';
$string['categories'] = 'Categories';
$string['category'] = 'Categoria';
$string['categorydeleted'] = 'La categoria s\'ha suprimit';
$string['categoryview'] = 'Navega per categories';
$string['cnfallowcomments'] = 'Definiu si els glossaris acceptaran comentaris en les entrades per defecte';
$string['cnfallowdupentries'] = 'Definiu si els glossaris permetran entrades duplicades per defecte';
$string['cnfapprovalstatus'] = 'Definiu si les entrades enviades pels estudiants quedaran aprovades per defecte';
$string['cnfcasesensitive'] = 'Definiu si per establir un enllaç automàtic es distingeixen per defecte majúscules i minúscules';
$string['cnfdefaulthook'] = 'Seleccioneu la selecció que es mostra per defecte quan el glossari és vist per primera vegada';
$string['cnfdefaultmode'] = 'Seleccioneu el marc que es mostra per defecte quan el glossari és vist per primera vegada.';
$string['cnffullmatch'] = 'Definiu si per establir un enllaç automàtic ha de coincidir per defecte la paraula completa';
$string['cnflinkentry'] = 'Definiu si les entrades s\'han d\'enllaçar automàticament per defecte';
$string['cnflinkglossaries'] = 'Definiu si els glossaris s\'han d\'enllaçar automàticament per defecte';
$string['cnfrelatedview'] = 'Seleccioneu el format de visualització dels enllaços automàtics i de les entrades.';
$string['cnfshowgroup'] = 'Especifiqueu si el canvi de grup s\'ha de mostrar o no.';
$string['cnfsortkey'] = 'Seleccioneu el criteri d\'ordenació per defecte.';
$string['cnfsortorder'] = 'Selecciona el sentit d\'ordenació per defecte.';
$string['cnfstudentcanpost'] = 'Definiu si els estudiants poden enviar entrades per defecte o no.';
$string['comment'] = 'Comentari';
$string['commentdeleted'] = 'S\'ha suprimit el comentari.';
$string['comments'] = 'Comentaris';
$string['commentson'] = 'Comentaris actius';
$string['commentupdated'] = 'S\'ha actualitzat el comentari';
$string['concept'] = 'Concepte';
$string['concepts'] = 'Conceptes';
$string['configenablerssfeeds'] = 'Aquest commutador habilita la possibilitat de tenir RSS en tots els glossaris. Haureu d\'activar manualment l\'RSS en els paràmetres de cada glossari.';
$string['currentglossary'] = 'Glossari actual';
$string['dateview'] = 'Navega per data';
$string['defaultapproval'] = 'Estat d\'aprovació per defecte';
$string['definition'] = 'Definició';
$string['definitions'] = 'Definicions';
$string['deleteentry'] = 'Suprimeix entrada';
$string['deletingcomment'] = 'S\'està suprimint un comentari';
$string['deletingnoneemptycategory'] = 'Suprimir aquesta categoria no suprimirà les entrades que conté: simplement aquestes es marcaran com a no categoritzades.';
$string['descending'] = '(descendent)';
$string['destination'] = 'Destinació';
$string['displayformat'] = 'Format de visualització';
$string['displayformatcontinuous'] = 'Continuat sense autor';
$string['displayformatdictionary'] = 'Simple, tipus diccionari';
$string['displayformatencyclopedia'] = 'Enciclopèdia';
$string['displayformatentrylist'] = 'Llista d\'entrades';
$string['displayformatfaq'] = 'PMF';
$string['displayformatfullwithauthor'] = 'Complet amb autor';
$string['displayformatfullwithoutauthor'] = 'Complet sense autor';
$string['displayformats'] = 'Formats de visualització';
$string['displayformatssetup'] = 'Configuració dels formats de visualització';
$string['duplicateentry'] = 'Entrada duplicada';
$string['editalways'] = 'Edita sempre';
$string['editcategories'] = 'Edita categories';
$string['editentry'] = 'Edita entrada';
$string['editingcomment'] = 'S\'està editant un comentari';
$string['entbypage'] = 'Nombre d\'entrades per pàgina';
$string['entries'] = 'Entrades';
$string['entrieswithoutcategory'] = 'Entrades sense categoritzar';
$string['entry'] = 'Entrada';
$string['entryalreadyexist'] = 'L\'entrada ja existeix';
$string['entryapproved'] = 'S\'ha aprovat aquesta entrada';
$string['entrydeleted'] = 'S\'ha suprimit l\'entrada';
$string['entryexported'] = 'L\'entrada s\'ha exportat amb èxit';
$string['entryishidden'] = '(aquesta entrada actualment està oculta)';
$string['entryleveldefaultsettings'] = 'Paràmetres per defecte al nivell d\'entrada';
$string['entryusedynalink'] = 'Aquesta entrada s\'ha d\'ennllaçar automàticament';
$string['explainaddentry'] = 'Afegiu una nova entrada al glossari actual.<br />El concepte i la definició són camps obligatoris.';
$string['explainall'] = 'Visualitzeu TOTES les entrades en una pàgina';
$string['explainalphabet'] = 'Navegueu pel glossari utilitzant aquest índex';
$string['explainexport'] = 'S\'ha creat un fitxer.<br/ >Baixeu-lo i deseu-lo en lloc segur. Podeu importar-lo en qualsevol moment en aquest curs o en un altre.';
$string['explainimport'] = 'Heu d\'especificar el fitxer que voleu importar i definir els criteris del procés.<p>Trameteu la vostra sol·licitud i reviseu els resultats.';
$string['explainspecial'] = 'Visualitzeu totes les entrades que no comencen per una lletra';
$string['exportedentry'] = 'Entrada exportada';
$string['exportedfile'] = 'Fitxer exportat';
$string['exportentries'] = 'Exporta entrades';
$string['exportglossary'] = 'Glossari exportat';
$string['exporttomainglossary'] = 'Exporta al glossari principal';
$string['filetoimport'] = 'Fitxer per importar';
$string['fillfields'] = 'El concepte i la definició són camps obligatoris.';
$string['filtername'] = 'Enllaços automàtics al glossari';
$string['fullmatch'] = 'Enllaça només paraules completes';
$string['globalglossary'] = 'Glossari global';
$string['glossaryleveldefaultsettings'] = 'Paràmetres per defecte al nivell de glossari';
$string['glossarytype'] = 'Tipus de glossari';
$string['glosssaryexported'] = 'S\'ha exportat el glossari.';
$string['importcategories'] = 'Importa categories';
$string['importedcategories'] = 'Categories importades';
$string['importedentries'] = 'Entrades importades';
$string['importentries'] = 'Importa entrades';
$string['isglobal'] = 'Aquest glossari és global?';
$string['linkcategory'] = 'Enllaça automàticament aquesta categoria';
$string['mainglossary'] = 'Glossari principal';
$string['maxtimehaspassed'] = 'El temps màxim per editar aquest comentari ($a) ja ha passat!';
$string['modulename'] = 'Glossari';
$string['modulenameplural'] = 'Glossaris';
$string['newentries'] = 'Entrades noves del glossari';
$string['newglossary'] = 'Nou glossari';
$string['newglossarycreated'] = 'S\'ha creat un nou glossari.';
$string['newglossaryentries'] = 'Noves entrades del glossari:';
$string['nocomment'] = 'No s\'ha trobat cap comentari';
$string['nocomments'] = '(No s\'han trobat comentaris referents a aquesta entrada)';
$string['noconceptfound'] = 'No s\'ha trobat cap concepte ni definició.';
$string['noentries'] = 'No s\'han trobat entrades en aquesta secció';
$string['noentry'] = 'No s\'ha trobat cap entrada.';
$string['notcategorised'] = 'No categoritzat';
$string['numberofentries'] = 'Nombre d\'entrades';
$string['onebyline'] = '(una per línia)';
$string['printerfriendly'] = 'Versió per imprimir';
$string['question'] = 'Qüestió';
$string['rate'] = 'Valoració';
$string['rating'] = 'S\'està valorant';
$string['ratingeveryone'] = 'Qualsevol pot valorar les entrades';
$string['ratingno'] = 'Sense valoracions';
$string['ratingonlyteachers'] = 'Sols $a pot valorar entrades';
$string['ratings'] = 'Valoracions';
$string['ratingssaved'] = 'S\'han desat les valoracions';
$string['ratingsuse'] = 'Utilitza valoracions';
$string['ratingtime'] = 'Limita les valoracions a les entrades enviades en aquestes dates:';
$string['rejectedentries'] = 'Entrades rebutjades';
$string['rejectionrpt'] = 'Informe de rebuigs';
$string['rsssubscriberss'] = 'Visualitza l\'RSS \'$a\'';
$string['searchindefinition'] = 'Cerca en tot el text';
$string['secondaryglossary'] = 'Glossari secundari';
$string['sendinratings'] = 'Envia les meves darreres valoracions';
$string['showall'] = 'Mostra l\'enllaç ';
$string['showalphabet'] = 'Mostra l\'alfabet';
$string['showspecial'] = 'Mostra l\'enllaç ';
$string['sortby'] = 'Ordena per';
$string['sortbycreation'] = 'Per data de creació';
$string['sortbylastupdate'] = 'Per l\'última actualització';
$string['sortchronogically'] = 'Ordena cronològicament';
$string['special'] = 'Especial';
$string['standardview'] = 'Navega alfabèticament';
$string['studentcanpost'] = 'Els estudiants poden afegir entrades';
$string['totalentries'] = 'Total d\'entrades';
$string['usedynalink'] = 'Enllaça automàticament les entrades del glossari';
$string['waitingapproval'] = 'Esperant aprovació';
$string['warningstudentcapost'] = '(Aplicable sols en cas que no sigui el glossari principal)';
$string['withauthor'] = 'Conceptes amb autor';
$string['withoutauthor'] = 'Conceptes sense autor';
$string['writtenby'] = 'Escrit per';
$string['youarenottheauthor'] = 'No sou l\'autor d\'aquest comentari, de manera que no podeu editar-lo.';
?>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.