Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

91 lines (87 sloc) 4.8 KB
<?PHP // $Id$
// lesson.php - created with Moodle 1.5 unstable development (2004090600)
$string['actionaftercorrectanswer'] = 'Acció després d\'una resposta correcta';
$string['addabranchtable'] = 'Afegeix una taula de ramificació';
$string['addanendofbranch'] = 'Afegeix un final de ramificació';
$string['addaquestionpage'] = 'Afegeix una pàgina de pregunta';
$string['answer'] = 'Resposta';
$string['answersfornumerical'] = 'Les respostes de les preguntes numèriques haurien de ser parells de valors mínims i màxims ';
$string['attempt'] = 'Intent: $a';
$string['attempts'] = 'Intents';
$string['available'] = 'Disponible des de';
$string['branchtable'] = 'Taula de ramificació';
$string['canretake'] = '$a es pot repetir';
$string['casesensitive'] = 'Majúscules i minúscules';
$string['checkbranchtable'] = 'Comprova la taula de ramificació';
$string['checknavigation'] = 'Comprova la navegació';
$string['checkquestion'] = 'Comprova la pregunta';
$string['confirmdeletionofthispage'] = 'Confirma la supressió d\'aquesta pàgina';
$string['congratulations'] = 'Felicitacions: heu arribat al final de la lliçó';
$string['continue'] = 'Continua';
$string['deadline'] = 'Data límit';
$string['deleting'] = 'S\'està suprimint';
$string['deletingpage'] = 'S\'està suprimint la pàgina: $a';
$string['description'] = 'Descripció';
$string['displayofgrade'] = 'Visualització de la qualificació (només estudiants)';
$string['endofbranch'] = 'Final de la ramificació';
$string['endoflesson'] = 'Final de la lliçó';
$string['fileformat'] = 'Format de fitxer';
$string['firstanswershould'] = 'La primera resposta hauria de saltar a la pàgina \"Correcta\"';
$string['gradeis'] = 'La qualificació és $a';
$string['handlingofretakes'] = 'Gestió de les repeticions';
$string['here'] = 'aquí';
$string['importquestions'] = 'Importa preguntes';
$string['jump'] = 'Salt';
$string['maximumnumberofanswersbranches'] = 'Nombre màxim de respostes/ramificacions';
$string['maximumnumberofattempts'] = 'Nombre màxim d\'intents';
$string['minimumnumberofquestions'] = 'Nombre màxim de preguntes';
$string['modulename'] = 'Lliçó';
$string['modulenameplural'] = 'Lliçons';
$string['movepagehere'] = 'Mou la pàgina aquí';
$string['moving'] = 'S\'està movent la pàgina: $a';
$string['movingtonextpage'] = 'S\'està movent a la pàgina següent';
$string['multianswer'] = 'Multiresposta';
$string['multipleanswer'] = 'Múltiples respostes';
$string['nextpage'] = 'Pàgina següent';
$string['noanswer'] = 'No s\'ha donat cap resposta';
$string['noattemptrecordsfound'] = 'No s\'ha trobat cap registre d\'intents: no hi ha qualificació.';
$string['nobranchtablefound'] = 'No s\'ha trobat cap taula de ramificació';
$string['normal'] = 'Normal: segueix el camí de la lliçó';
$string['notdefined'] = 'No està definit';
$string['notitle'] = 'Sense títol';
$string['numberofcorrectanswers'] = 'Nombre de respostes correctes: $a';
$string['numberofcorrectmatches'] = 'Nombre d\'aparellaments correctes';
$string['numberofpagestoshow'] = 'Nombre de pàgines (targetes) per mostrar';
$string['numberofpagesviewed'] = 'Nombre de pàgines visualitzades: $a';
$string['ordered'] = 'Ordenat';
$string['outof'] = 'de $a';
$string['page'] = 'Pàgina: $a';
$string['pagecontents'] = 'Continguts de la pàgina';
$string['pages'] = 'Pàgines';
$string['pagetitle'] = 'Títol de la pàgina';
$string['pleasecheckoneanswer'] = 'Si us plau, marqueu una resposta';
$string['pleasecheckoneormoreanswers'] = 'Si us plau, marqueu una o més respostes';
$string['pleaseenteryouranswerinthebox'] = 'Si us plau, introduïu la resposta al quadre';
$string['pleasematchtheabovepairs'] = 'Si us plau, relacioneu les parelles de dalt';
$string['questionoption'] = 'Opció de pregunta';
$string['questiontype'] = 'Tipus de pregunta';
$string['reached'] = 'S\'ha aconseguit';
$string['redisplaypage'] = 'Torna a mostrar la pàgina';
$string['response'] = 'Reacció';
$string['sanitycheckfailed'] = 'La comprovació ha fallat: S\'ha suprimit aquest intent.';
$string['savepage'] = 'Desa la pàgina';
$string['showanunansweredpage'] = 'Mostra una pàgina no contestada';
$string['showanunseenpage'] = 'Mostra una pàgina no vista';
$string['singleanswer'] = 'Només una resposta';
$string['thatsthecorrectanswer'] = 'Aquesta és la resposta correcta';
$string['thatsthewronganswer'] = 'Aquesta resposta és errònia';
$string['thefollowingpagesjumptothispage'] = 'Les pàgines següents salten a aquesta pàgina';
$string['thispage'] = 'Aquesta pàgina';
$string['useeditor'] = 'Utilitza l\'editor';
$string['usemaximum'] = 'Utilitza la màxima';
$string['usemean'] = 'Utilitza la mitjana';
$string['youhaveseen'] = 'Ja heu vist més d\'una pàgina d\'aquesta lliçó.<br /> Voleu començar a la darrera pàgina que vau veure?';
$string['youranswer'] = 'La vostra resposta';
$string['yourcurrentgradeis'] = 'La vostra puntuació actual és $a';
$string['youshouldview'] = 'Hauríeu de veure almenys: $a';
?>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.