Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

74 lines (67 sloc) 3.814 kb
<?PHP // $Id$
// dialogue.php - created with Moodle 1.6 development (2005060201)
$string['addmynewentries'] = 'Prida» moje nové príspevky';
$string['addmynewentry'] = 'Prida» môj nový príspevok';
$string['addsubject'] = 'Prida» predmet ';
$string['allowmultiple'] = 'Povoli» viacero rozhovorov s tou istou osobou';
$string['allowstudentdialogues'] = 'Povoli» rozhovory medzi ¹tudentmi navzájom';
$string['close'] = 'Ukonèi»';
$string['closed'] = 'Ukonèený';
$string['confirmclosure'] = 'Práve sa chystáte ukonèi» rozhovor s $a. Ak u¾ raz ukonèíte rozhovor, nemô¾ete ho opätovne nadviaza». Ak ukonèíte tento rozhovor, mô¾ete si ho prezera», ale nemô¾ete u¾ doòho prispieva». Ak chcete v rozhovore s touto osobou pokraèova», budete musie» zaèa» nový rozhovor.<br /><br />
Ste si naozaj istý, ¾e chcete ukonèi» tento rozhovor?';
$string['deleteafter'] = 'Odstráni» ukonèené rozhovory po (poèet dní)';
$string['dialogueclosed'] = 'Rozhovor je ukonèený';
$string['dialogueintro'] = 'Nadviazanie rozhovoru (úvodné slová)';
$string['dialoguemail'] = '$a->userfrom pridal nový príspevok do Vá¹ho rozhovoru \'$a->dialogue\'
Mô¾ete si ho pozrie» tu:
$a->url';
$string['dialoguemailhtml'] = '$a->userfrom pridal nový príspevok do Vá¹ho rozhovoru \'<i>$a->dialogue</i>\'<br /><br />
Mô¾ete si ho pozrie» pripojený k Vá¹mu <a href=\"$a->url\">rozhovoru</a>.';
$string['dialoguename'] = 'Meno rozhovoru';
$string['dialogueopened'] = 'Bol nadviazaný rozhovor s $a';
$string['dialoguewith'] = 'Rozhovor s u¾ívateµom $a';
$string['everybody'] = 'Medzi v¹etkými';
$string['furtherinformation'] = 'Ïal¹ie informácie';
$string['lastentry'] = 'Posledný príspevok';
$string['maildefault'] = '©tandardne posiela» emailom';
$string['mailnotification'] = 'Upozornenie emailom';
$string['modulename'] = 'Rozhovor';
$string['modulenameplural'] = 'Rozhovory';
$string['namehascloseddialogue'] = '$a ukonèil(a) rozhovor';
$string['newdialogueentries'] = 'Nové príspevky do rozhovoru';
$string['newentry'] = 'Nový príspevok';
$string['noavailablepeople'] = 'Momentálne tu nie je nikto, s kým by ste mohli vies» rozhovor';
$string['nopersonchosen'] = 'Nevybrali ste ¾iadnu osobu';
$string['nosubject'] = 'Nezadali ste predmet ';
$string['notextentered'] = 'Nenapísali ste ¾iaden text';
$string['notstarted'] = 'Zatiaµ ste e¹te neprispeli do tohto rozhovoru';
$string['notyetseen'] = 'Rozhovor e¹te nikto nevidel';
$string['numberofentries'] = 'Poèet príspevkov';
$string['numberofentriesadded'] = 'Poèet pridaných príspevkov: $a';
$string['of'] = '-';
$string['onwrote'] = '$a napísal(a)';
$string['onyouwrote'] = '$a ste napísali';
$string['open'] = 'Zaèa»';
$string['openadialoguewith'] = 'Zaèa» rozhovor s ';
$string['opendialogue'] = 'Zaèa» rozhovor ';
$string['opendialogueentries'] = 'Otvori» príspevky rozhovoru';
$string['pane0'] = 'Zaèa» rozhovor';
$string['pane1'] = '$a rozhovorov èaká na Va¹u odpoveï';
$string['pane1one'] = '1 rozhovor èaká na Va¹u odpoveï';
$string['pane2'] = '$a rozhovorov èaká na odpoveï inej osoby';
$string['pane2one'] = '1 rozhovor èaká na odpoveï inej osoby';
$string['pane3'] = '$a ukonèených rozhovorov';
$string['pane3one'] = '1 ukonèený rozhovor';
$string['seen'] = 'Rozhovor bol videný pred $a';
$string['sendmailmessages'] = 'Posiela» správy na email o mojich nových príspevkoch';
$string['status'] = 'Stav';
$string['studenttostudent'] = 'Medzi ¹tudentmi';
$string['subject'] = 'Predmet';
$string['subjectadded'] = 'Bol pridaný predmet ';
$string['teachertostudent'] = 'Medzi ¹tudentom a uèiteµom';
$string['typefirstentry'] = 'Sem vlo¾te prvý príspevok';
$string['typefollowup'] = 'Sem vlo¾te nasledujúci (alebo odpoveï na príspevok)';
$string['typeofdialogue'] = 'Typ rozhovoru';
$string['typereply'] = 'Sem vlo¾te odpoveï';
$string['viewallentries'] = 'Zobrazi» $a príspevkov ';
?>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.