Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

25 lines (21 sloc) 1.625 kB
<?PHP // $Id$
// enrol_authorize.php - created with Moodle 1.6 development (2005060201)
$string['anlogin'] = 'Authorize.net: Prihlasovacie meno';
$string['anpassword'] = 'Authorize.net: Heslo (nevyžaduje sa)';
$string['anreferer'] = 'Sem vložte URL referer, pokiaľ ho máte nastavený vo Vašom účte na authorize.net. Do HTTP požiadavky bude začlenená hlavička \"Referer: URL\".';
$string['antestmode'] = 'Authorize.net: Testovacia transakcia v testovacom režime (nestiahne žiadne peniaze)';
$string['antrankey'] = 'Authorize.net: Kľúč transakcie';
$string['ccexpire'] = 'Dátum zániku platnosti (vypršania)';
$string['ccexpired'] = 'Platnosť kreditnej karty už vypršala';
$string['ccinvalid'] = 'Neplatné číslo karty';
$string['ccno'] = 'Číslo kreditnej karty';
$string['cctype'] = 'Typ kreditnej karty';
$string['ccvv'] = 'CV2';
$string['ccvvhelp'] = 'Pozrite sa na zadnú stranu karty (posledné 3 čísla)';
$string['chooseone'] = 'Vypíšte jedno alebo obidve nasledujúce polia';
$string['description'] = 'Modul Authorize.net umožňuje nastaviť platenie za kurzy pomocou kreditnej karty. Pokiaľ je cena niektorého kurzu nulová, nebude od užívateľov sa nebude vyžadovať platba za vstup pri zápise do kurzu. Cenu je možné nastaviť globálne pre všetky kurzy na stránkach a tiež pre každý kurz osobitne. Pokiaľ je nastavená cena za individuálny kurz, potom sa globálne nastavenie pre všetky kurzy neberie do úvahy.';
$string['enrolname'] = 'Authorize.net: Brána pre kreditné karty';
$string['nameoncard'] = 'Meno na karte';
$string['sendpaymentbutton'] = 'Odoslať platbu';
$string['zipcode'] = 'Poštové smerovacie číslo';
?>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.