Skip to content
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
13 lines (9 sloc) 566 Bytes
<?PHP // $Id$
// enrol_internal.php - created with Moodle 1.6 development (2005060201)
$string['description'] = 'Toto je štandardný formulár na zápis do kurzu. Existujú dva hlavné spôsoby, ako sa môže študent zapísať do kurzu.
<ul>
<li>Učiteľ alebo administrátor ich môže ručne zapísať, použitím odkazu v menu Administrácia kurzu v rámci toho kurzu.</li>
<li>Niektoré kurzy môžu vyžadovať pri vstupe heslo, tzv. \"Kľúč pre zápis do kurzu\". Ktokoľvek ho pozná, sa môže sám zapísať do kurzu.</li>
</ul>';
$string['enrolname'] = 'Interný zápis do kurzu';
?>
Something went wrong with that request. Please try again.