Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

41 lines (37 sloc) 3.991 kb
<?PHP // $Id$
// enrol_ldap.php - created with Moodle 1.6 development (2005060201)
$string['description'] = '<p>Na kontrolu Vašich zápisov, môžete použiť LDAP server. Predpokladom je, že Váš LDAP strom obsahuje skupiny, ktoré mapujú kurzy a každá z týchto skupín/kurzov obsahuje záznamy o užívateľoch, ktoré mapujú študentov.</p>
<p>Predpokladá sa, že kurzy sú definované ako skupiny v LDAP a každá skupina má viacero užívateľských polí (<em>člen</em> alebo <em>Uidčlena</em>), ktoré zabezpečujú jednoznačnú identifikáciu užívateľa.</p>
<p>Aby ste mohli použiť LDAP zapisovanie, Vaši užívatelia <strong>musia</strong> mať platné pole idnumber. LDAP skupiny musia mať idnumber v poliach pre užívateľa, aby sa mohli zapisovať do kurzov. Toto bude pravdepodobne fungovať bez problémov, ak už používate LDAP Autentifikáciu.</p>
<p>Zápisy sa budú aktualizovať, keď sa užívateľ prihlási. Na synchronizáciu uchovávania zápisov, môžete použiť aj skript. Pozrite sa do <em>enrol/ldap/enrol_ldap_sync.php</em>.</p>
<p>Tento plugin môže byť nastavený na automatické vytváranie nových kurzov, ak sa objavia nové skupiny v LDAP.</p>';
$string['enrol_ldap_autocreate'] = 'Kurzy môžu byť vytvárané automaticky, ak existujú zápisy do kurzov, ktoré ešte neexistujú v Moodle.';
$string['enrol_ldap_autocreation_settings'] = 'Nastavenia automatického vytvárania kurzov';
$string['enrol_ldap_bind_dn'] = 'Ak chcete použiť spoluužívateľa na vyhľadávanie užívateľov, definujte to tu. Niečo ako: \'cn=ldapuser,ou=public,o=org\'';
$string['enrol_ldap_bind_pw'] = 'Heslo pre spoluužívateľa.';
$string['enrol_ldap_category'] = 'Kategória pre automaticky vytvorené kurzy.';
$string['enrol_ldap_course_fullname'] = 'Nepovinné: LDAP pole, z ktorého sa má vybrať celé meno užívateľa.';
$string['enrol_ldap_course_idnumber'] = 'Plán jednoznačného identifikátora v LDAP, obyčajne <em>cn</em> alebo <em>uid</em>. Odporúča sa \"uzamknúť\" túto hodnotu, ak používate automatické vytváranie kurzov.';
$string['enrol_ldap_course_settings'] = 'Nastavenia zápisov do kurzov';
$string['enrol_ldap_course_shortname'] = 'Nepovinné: LDAP pole, z ktorého sa má vybrať skrátené menou užívateľa.';
$string['enrol_ldap_course_summary'] = 'Nepovinné: LDAP pole, z ktorého sa má vybrať súhrn.';
$string['enrol_ldap_editlock'] = 'Uzamknúť hodnotu';
$string['enrol_ldap_general_options'] = 'Všeobecné nastavenia';
$string['enrol_ldap_host_url'] = 'Špecifikujte hosťovský LDAP v URL forme, napr: \'ldap://ldap.myorg.com/\'
alebo \'ldaps://ldap.myorg.com/\'';
$string['enrol_ldap_objectclass'] = 'Na vyhľadávanie kurzov sa používa objectClass. Obyčajne \'posixGroup\'.';
$string['enrol_ldap_search_sub'] = 'Hľadať účastníkov skupiny v subkontextoch.';
$string['enrol_ldap_server_settings'] = 'Nastavenia LDAP servera';
$string['enrol_ldap_student_contexts'] = 'Zoznam kontextov, kde sú umiestnené skupiny so zápismi študentov. Rozdielne kontexty oddeľte bodkočiarkou, napr: \'ou=courses,o=org; ou=others,o=org\'';
$string['enrol_ldap_student_memberattribute'] = 'Atribút užívateľa, keď užívatelia patria (sú zapísaní) do skupiny. Obyčajne \'member\'
alebo \'memberUid\'.';
$string['enrol_ldap_student_settings'] = 'Nastavenia zápisov študentov';
$string['enrol_ldap_teacher_contexts'] = 'Zoznam kontextov, kde sú umiestnené skupiny so zápismi učiteľov. Rozdielne kontexty oddeľte bodkočiarkou, napr: \'ou=courses,o=org; ou=others,o=org\'';
$string['enrol_ldap_teacher_memberattribute'] = 'Atribút užívateľa, keď užívatelia patria (sú zapísaní) do skupiny. Obyčajne \'member\'
alebo \'memberUid\'.';
$string['enrol_ldap_teacher_settings'] = 'Nastavenia zápisov učiteľov';
$string['enrol_ldap_template'] = 'Nepovinné: Pri automaticky vytváraných kurzoch sa môžu ich nastavenia kopírovať zo šablóny kurzu.';
$string['enrol_ldap_updatelocal'] = 'Aktualizovať miestne údaje';
$string['enrol_ldap_version'] = 'Verzia LDAP protokolu, ktorú používa Váš server.';
$string['enrolname'] = 'LDAP (Lightweight Directory Access Protocol)';
?>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.