Skip to content
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
198 lines (194 sloc) 12.1 KB
<?PHP // $Id$
// exercise.php - created with Moodle 1.6 development (2005060201)
$string['absent'] = 'Chýba';
$string['accumulative'] = 'Nahromadený';
$string['action'] = 'Akcia';
$string['ago'] = 'Pred $a';
$string['amend'] = 'Doplòte';
$string['amendassessmentelements'] = 'Doplòte polo¾ky hodnotenia';
$string['amendtitle'] = 'Doplòte názov';
$string['analysis'] = 'Rozbor';
$string['assess'] = 'Hodnoti»';
$string['assessed'] = 'Hodnotené';
$string['assessment'] = 'Hodnotenie';
$string['assessmentby'] = 'Hodnotené - $a';
$string['assessmentform'] = 'Hodnotiaci formulár';
$string['assessmentmadebythe'] = 'Hodnotenie vykonal(a) $a';
$string['assessmentofthissubmission'] = 'Hodnotenie tohto odovzdaného zadania';
$string['assessments'] = 'Hodnotenia';
$string['atthisstageyou'] = 'V tomto ¹tádiu ste dokonèili hodnotenie.<br />
Na jeho základe mô¾ete chcie» svoju prácu prepracova».<br />
Ak tak urobíte, nezabudnite taktie¾ upravi» svoje hodnotenie.<br />
To mô¾ete vykona» kliknutím na odkaz Prehodnoti» uvedený ni¾¹ie.';
$string['awaitingassessmentbythe'] = 'Èaká sa na hodnotenie od $a';
$string['clearlateflag'] = 'Zmaza» oznaèenie Neskoro';
$string['comment'] = 'Komentár';
$string['comparisonofassessments'] = 'Porovnanie hodnotenia';
$string['confirmdeletionofthisitem'] = 'Potvrïte odstránenie tohto $a';
$string['correct'] = 'Opravte';
$string['count'] = 'Poèet';
$string['criterion'] = 'Kritérium';
$string['deadline'] = 'Uzávierka';
$string['deadlineis'] = 'Uzávierka je $a';
$string['delete'] = 'Odstráni»';
$string['deletesubmissionwarning'] = 'Upozornenie: toto odovzdané zadanie u¾ bolo hodnotené ($a-krát).<br />
Rozhodne Vám ho doporuèujeme NEODSTRAÒOVA«.';
$string['deleting'] = 'Odstraòuje sa';
$string['description'] = 'Popis';
$string['descriptionofexercise'] = 'Polo¾ka Zadanie úlohy obsahuje popis cvièenia alebo úlohy, ktoré majú $a splni», zadaných vo Wordovskom dokumente alebo HTML súbore. Tento súbor sa skopíruje do cvièenia skôr, ako majú u¾ívatelia $a toto zadanie sprístupnené. Je tie¾ mo¾né vytvori» sadu variant toho istého cvièenia alebo úlohy, opä» vo Worde alebo v HTML a skopírova» ich do cvièení predtým, ako ho budú ma» u¾ívatelia $a sprístupnené.';
$string['detailsofassessment'] = 'Podrobnosti hodnotenia';
$string['displayoffinalgrades'] = 'Zobrazenie koneènej známky';
$string['doubleupload'] = 'Varovanie: toto rie¹enie úlohy bolo pravdepodobne poslané dvakrát. Choïte na stránku Administratíva a zistite, èi tento u¾ívateµ poslal dve rie¹enia v krátkom èasovom intervale. Predtým, ako budete pokraèova», vyma¾te jedno z týchto rie¹ení.';
$string['duedate'] = 'Dátum uzávierky';
$string['edit'] = 'Upravi»';
$string['editingassessmentelements'] = 'Úprava polo¾iek hodnotenia';
$string['element'] = 'Polo¾ka';
$string['elementweight'] = 'Váha polo¾ky';
$string['enterpassword'] = 'Vlo¾te heslo';
$string['entriessaved'] = 'Záznamy ulo¾ené';
$string['errorbanded'] = 'Mno¾stvo chýb';
$string['excellent'] = 'Výborný';
$string['exerciseassessments'] = 'Hodnotenie cvièení';
$string['exercisefeedback'] = 'Cvièenie - spätná väzba';
$string['exercisesubmissions'] = 'Rie¹enie zadaného cvièenia';
$string['fair'] = 'Uspokojivý';
$string['generalcomment'] = 'Obecný komentár';
$string['good'] = 'Dobrý';
$string['gradeassessment'] = 'Bodové ohodnotenie';
$string['gradeforassessment'] = 'Body za hodnotenie';
$string['gradeforstudentsassessment'] = 'Body za hodnotenie ¹tudentov $a';
$string['gradeforsubmission'] = 'Body za odovzdané rie¹enie úlohy';
$string['gradetable'] = 'Bodová tabuµka';
$string['gradinggrade'] = 'Body za bodovanie';
$string['gradingstrategy'] = 'Bodovacia stratégia';
$string['handlingofmultiplesubmissions'] = 'Spracovanie viacerých rie¹ení';
$string['hidenamesfromstudents'] = 'Skry» mená pred ¹tudentmi';
$string['incorrect'] = 'Nesprávne';
$string['late'] = 'Neskoro';
$string['lax'] = 'Nedbalý';
$string['leaguetable'] = 'Ligová tabuµka odovzdaných zadaní';
$string['mail1'] = 'Va¹u zadanie \'$a\' hodnotil(a)';
$string['mail2'] = 'Poznámky a body je mo¾né si prezrie» v Zadaní úlohy \'$a\'';
$string['mail3'] = 'Mô¾ete ho vidie» v Zadaní úlohy Vá¹ho cvièenia';
$string['mail6'] = 'Va¹e hodnotenie úlohy \'$a\' u¾ bolo posudzované';
$string['mail7'] = 'Komentáre, ktoré uviedol $a, je mo¾né vidie» v Zadaní tejto úlohy.';
$string['managingassignment'] = 'Správa cvièení';
$string['maximum'] = 'Maximum';
$string['maximumgradeforstudentassessments'] = 'Najvy¹¹í mo¾ný poèet bodov za hodnotenie ¹tudentov: $a';
$string['maximumgradeforsubmissions'] = 'Najvy¹¹í mo¾ný poèet bodov za odovzdané rie¹enia: $a';
$string['maximumsize'] = 'Najväè¹ia mo¾ná veµkos»';
$string['mean'] = 'Priemer';
$string['minimum'] = 'Minimum';
$string['modulename'] = 'Cvièenie';
$string['modulenameplural'] = 'Cvièenia';
$string['movingtophase'] = 'Prechádza sa do fázy $a';
$string['multiplesubmissions'] = 'Viacnásobné rie¹enie';
$string['noexercisedescriptionssubmitted'] = 'Nebol zaslaný ¾iadny popis cvièenia';
$string['nosubmissions'] = '®iadne odovzdané rie¹enia';
$string['notassessedyet'] = 'Doposiaµ nehodnotené';
$string['notavailable'] = 'Nie je k dispozícii';
$string['noteonassessmentelements'] = 'V¹imnite si, ¾e bodovanie je rozdelené do niekoµkých \"Polo¾iek hodnotenia\".<br />
Týmto sa dosiahne to, ¾e bodovanie je µah¹ie a celistvej¹ie. Ako uèiteµ musíte prida» tieto <br />polo¾ky e¹te pred sprístupnením úlohy ¹tudentom. To urobíte tak, <br />¾e kliknete na úlohu v kurze - budete vyzvaní k pridaniu <br />týchto polo¾iek hodnotenia. Ich poèet mô¾ete meni» na obrazovke Upravi» úlohu, <br />polo¾ky samotné mô¾u by» upravené na stránke \"Správa zadaných úloh\".';
$string['noteongradinggrade'] = 'Tieto body sú merítkom toho, ako dobre Va¹e hodnotenie súhlasí s hodnotením <br />Va¹ej práce, ktoré vypracoval $a. Èím vy¹¹í je poèet bodov, tým sú si hodnotenia bli¾¹ie.';
$string['noteonstudentassessments'] = '{Body od ¹tudenta/Body za bodovanie}';
$string['notgraded'] = 'Nebodované';
$string['notitlegiven'] = 'Názov neuvedený';
$string['numberofassessmentelements'] = 'Poèet komentárov, polo¾iek hodnotenia, bodov, kritérií alebo kategórií v oddieli';
$string['numberofcriterionelements'] = 'Poèet kritérií musí být väè¹í ako jedno.';
$string['numberofentries'] = 'Poèet polo¾iek';
$string['numberofentriesinleaguetable'] = 'Poèet polo¾iek v ligovej tabuµke';
$string['numberofnegativeresponses'] = 'Poèet záporných odpovedí';
$string['onesubmission'] = 'Jedno odovzadané rie¹enie úlohy';
$string['optionaladjustment'] = 'Voliteµné nastavenie';
$string['overallgrade'] = 'Celkový poèet bodov';
$string['passwordprotectedexercise'] = 'Cvièenie chránené heslom ';
$string['phase'] = 'Fáza';
$string['phase1'] = 'Nastavenie cvièenia';
$string['phase1short'] = 'Nastavi»';
$string['phase2'] = 'Povoli» hodnotenie a odovzdávanie zadaní pre $a';
$string['phase2short'] = 'Otvori»';
$string['phase3'] = 'Ukáza» celkový poèet bodov v ligovej tabuµke';
$string['phase3short'] = 'Zobrazi»';
$string['pleasegradetheassessment'] = 'Prosím, obodujte hodnotenie tejto èasti práce - prácu vypracoval $a';
$string['pleasemakeyourownassessment'] = 'Prosím, vykonajte vlastné hodnotenie rie¹enia, ktoré vypracoval $a.<br />
V¹imnite si, ¾e forma hodnotenia je spoèiatku zobrazovaná spolu s hodnotením ¹tudentov.<br />
Mali by ste vlo¾i», podµa Vá¹ho uvá¾enia, potrebné návrhy na zmeny a potom kliknú» na jedno <br />z tlaèidiel v spodnej èasti stránky.';
$string['pleasesubmityourwork'] = 'Prosím, odovzdajte Va¹u prácu s pou¾itím tohto formulára';
$string['pleaseusethisform'] = 'Prosím, vyplòte tento formulár, ak ste <br />dokonèili in¹trukcie v cvièení uvedenom ni¾¹ie.';
$string['pleaseviewtheexercise'] = 'Prosím, zobrazte si cvièenie uvedené ni¾¹ie, kliknutím na jeho názov.<br />
Postupujte podµa in¹trukcií v tomto cvièení. <br />Ak si myslíte, ¾e ste cvièenie <br />úspe¹ne dokonèili, kliknite na odkaz Hodnoti» (alebo Prehodnoti») v <br />dolnej èasti stránky. Ak vykonáte toto hodnotenie, <br />dostanete in¹trukcie, ako ïalej postupova» pri odovzdávaní vypracovanej úlohy.';
$string['poor'] = 'Slabý';
$string['present'] = 'Obsahuje';
$string['reasonforadjustment'] = 'Dôvod úpravy';
$string['reassess'] = 'Prehodnoti»';
$string['regradestudentassessments'] = 'Prebodova» hodnotenie ¹tudentov';
$string['resubmissionfor'] = 'Znovuodovzdanie u¾ívateµom $a';
$string['resubmitnote'] = '* znamená, ¾e $a má povolené opakované zaslanie rie¹enia úlohy.<br />
Toto oznaèenie mô¾e by» pridelené akejkoµvek odovzdanej úlohe jej prehodnotením a kliknutím <br />na tlaèidlo <b>Povoli» pre $a znovuodovzdanie</b>.<br />
©tudent mô¾e znovuodovzda» úlohu, ak je toto oznaèenie prítomné na <b>ktorejkoµvek</b> z jeho odovzdaných úloh.';
$string['rubric'] = 'Oddiel';
$string['savedok'] = 'Ulo¾ené v poriadku';
$string['saveentries'] = 'Ulo¾i» polo¾ky';
$string['savemyassessment'] = 'Ulo¾i» moje hodnotenie';
$string['saveweights'] = 'Ulo¾i» váhy';
$string['scale10'] = 'Poèet bodov z 10';
$string['scale100'] = 'Poèet bodov zo 100';
$string['scale20'] = 'Poèet bodov z 20';
$string['scalecorrect'] = '2 bodová stupnica Správne/Nesprávne';
$string['scaleexcellent4'] = '4 bodová stupnica Výborne/Veµmi slabo';
$string['scaleexcellent5'] = '5 bodová stupnica Výborne/Veµmi slabo';
$string['scaleexcellent7'] = '7 bodová stupnica Výborne/Veµmi slabo';
$string['scalegood3'] = '3 bodová stupnica Dobrý/Slabý';
$string['scalepresent'] = '2 bodová stupnica Obsahuje/Chýba';
$string['scaleyes'] = '2 bodová stupnica Áno/Nie';
$string['specimenassessmentform'] = 'Vzorový formulár hodnotenia';
$string['standarddeviation'] = 'Smerodajná odchýlka';
$string['strict'] = 'Presný';
$string['studentallowedtoresubmit'] = '$a MÔ®E znovuodovzdáva» zadanie';
$string['studentassessments'] = 'Hodnotenie u¾ívateµa $a ';
$string['studentnotallowed'] = '$a NEMÔ®E znovuodovzdáva» zadanie';
$string['studentsubmissions'] = '$a odovzdaných zadaní';
$string['studentsubmissionsforassessment'] = '$a ©tudentmi odovzdané úlohy na hodnotenie';
$string['submission'] = 'Odovzdaná úloha';
$string['submissions'] = 'Odovzdané úlohy';
$string['submissionsnowclosed'] = 'Termín uzávierky vypr¹al a odovzdávanie vypracovaných úloh je uzatvorené';
$string['submitexercisedescription'] = 'Odosla» popis cvièenia';
$string['submitted'] = 'Odoslané';
$string['submittedby'] = 'Odoslal(a)';
$string['suggestedgrade'] = 'Navrhovaný poèet bodov';
$string['teacherassessment'] = '$a - Hodnotenie';
$string['teacherassessmenttable'] = '$a - Tabuµka hodnotenia';
$string['teacherscomment'] = 'Komentár uèiteµa';
$string['theexercise'] = 'Cvièenie';
$string['theexerciseandthesubmissionby'] = 'Cvièenie a odovzdané úlohy, ktoré vypracoval $a';
$string['thegradeis'] = 'Poèet bodov je $a';
$string['thereisfeedbackfromthe'] = 'Pri¹lo vyjadrenie od: $a';
$string['thisisaresubmission'] = 'Toto je znovuodovzdaná úloha, ktorú vypracoval(a) $a.<br />
Je zobrazené i Va¹e hodnotenie predchádzajúcich odovzdaní.<br />
Po prezretí novej odovzdanej úlohy, doplòte prosím, toto hodnotenie<br />
a kliknite na jedno z tlaèidiel na dolnom okraji stránky.';
$string['title'] = 'Názov';
$string['typeofscale'] = 'Typ stupnice';
$string['unassessed'] = '$a nehodnotených';
$string['ungradedstudentassessments'] = '$a nebodovaných ¹tudentských hodnotení';
$string['usemaximum'] = 'Pou¾i» maximum';
$string['usemean'] = 'Pou¾i» priemer';
$string['usepassword'] = 'Pou¾i» heslo';
$string['verylax'] = 'Veµmi nedbalý';
$string['verypoor'] = 'Veµmi slabý';
$string['verystrict'] = 'Veµmi presný';
$string['view'] = 'Zobrazi»';
$string['viewteacherassessment'] = 'Zobrazi» $a hodnotenie';
$string['warningonamendingelements'] = 'UPOZORNENIE: Na¹lo sa odovzdané hodnotenie.<br />
NEMEÒTE poèet polo¾iek hodnotenia, typ stupnice alebo váhu jednotlivých polo¾iek.';
$string['weightederrorcount'] = 'Vá¾ený poèet chýb: $a';
$string['weightforgradingofassessments'] = 'Váha pre bodovanie hodnotení';
$string['weightforteacherassessments'] = 'Váha pre hodnotenie od $a';
$string['weights'] = 'Váhy';
$string['weightssaved'] = 'Váhy ulo¾ené';
$string['weightsusedforoverallgrade'] = 'Váhy pou¾ité pre celkové bodovanie';
$string['wrongpassword'] = 'Nesprávne heslo k tomuto cvièeniu';
$string['yourassessment'] = 'Va¹e hodnotenie';
$string['yourfeedbackgoeshere'] = 'Va¹e vyjadrenie od uèiteµa bude TU';
$string['yoursubmission'] = 'Va¹e odovzdané úlohy';
?>
Something went wrong with that request. Please try again.