Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

77 lines (64 sloc) 3.808 kB
<P ALIGN=CENTER><B>Een nieuwe vraag maken</B></P>
<P>Je kunt verschillende soorten vragen toevoegen aan een categorie:
</P>
<P><B>Meerkeuzevragen</B></P>
<UL>
<P>Als antwoord op de vraag (waarbij een afbeelding kan getoond worden) krijg je meerdere mogelijkheden aangeboden. Er zijn twee types meerkeuzevragen vragen:
slechts één antwoord of meerdere antwoorden toegestaan.
<p align=right><a href="help.php?file=multichoice.html&module=quiz">Meer informatie over meerkeuzevragen</a></P>
</UL>
<P><B>Kort antwoord</B></P>
<UL>
<P>Als antwoord op de vraag (waarbij een afbeelding kan getoond worden) moet je een woord of een zin typen.
Er kunnen meerdere mogelijke antwoorden gegeven worden, eventueel met verschillend puntenaantal. Antwoorden kunnen al dan
niet hoofdlettergevoelig zijn.
</P>
<p align=right><a href="help.php?file=shortanswer.html&module=quiz">Meer informatie over kort antwoordvragen</a></P>
</UL>
<P><B>numeriek</B></P>
<UL>
<P>Voor de leerling ziet een numerieke vraag er net uit als een kort antwoordvraag. Het verschil is dat een numerieke vraag een foutenmarge toelaat op het juiste antwoord. Dit maakt het mogelijk om een opeenvolgende reeks antwoorden in te stellen.
</P>
<p align=right><a href="help.php?file=numerical.html&module=quiz">Meer informatie over numeriek vragen</a></p>
</UL>
<P><B>Waar/Onwaar</B></P>
<UL>
<P>Als antwoord op de vraag (waarbij een afbeelding kan getoond worden) kun je uit twee mogelijkheden kiezen: waar of onwaar
</P>
<p align=right><a href="help.php?file=truefalse.html&module=quiz">Meer informatie over waar/onwaar vragen</a></P>
</UL>
<P><B>Koppelvragen</B></P>
<UL>
<P>Er wordt een lijst vraagonderdelen met een lijst antwoorden ingegeven. De leerling moet het juiste antwoord aan elke vraag koppelen.
</P>
<p align=right><a href="help.php?file=match.html&module=quiz">Meer informatie over koppelvragen</a></p>
</UL>
<P><B>Ingebedde antwoorden (Cloze)</B></P>
<UL>
<p>Deze heel flexibele vragen bestaan uit een stuk tekst waarin verschillende antwoorden ingebed zitten, in meerkeuze, kort antwoord of numerieke vorm.
</P>
<p align=right><a href="help.php?file=multianswer.html&module=quiz">Meer informatie over ingebedde antwoord vragen</a></p>
</UL>
<P><B>Willekeurige korte antwoorden koppelen</B></P>
<UL>
<P>Voor de leerling zien deze vragen er uit zoals koppelvragen. Het verschil is dat de deelvraagjes willekeurig gekozen worden uit de kort antwoordvragen die in de gekozen categorie voorkomen.
</P>
<p align=right><a href="help.php?file=randomsamatch.html&module=quiz">Meer informatie over koppelvragen</a></p>
</UL>
<P><B>Willekeurige vragen uit categorie</B></P>
<UL>
<P>Geeft je de mogelijkheid om een aantal vragen uit een grote set aan te bieden. Bij elke poging van de leerling worden de vragen willekeurig gekozen uit de opgegeven categorie, zodat de leerling telkens een andere test krijgt aangeboden.</P>
<p align=right><a href="help.php?file=random.html&module=quiz">Meer informatie over willekeurige vragen uit categorie</a></p>
</UL>
<P><B>Beschrijving</B></P>
<UL>
<P>Dit is geen echte vraag. Het geeft je de mogelijkheid tekst, tekeningen of geluid te tonen tussen de vragen, zonder dat er een antwoord verwacht wordt. Deze functie kan gebruikt worden om wat informatie te voorzien die gebruikt kan worden bij een daarop volgende reeks vragen, bijvoorbeeld.
</P>
<p align=right><a href="help.php?file=description.html&module=quiz">Meer informatie over beschrijving</a></p>
</UL>
<P><B>Berekens</B></P>
<UL>
<P>Berekende vragen geven je een manier om numerieke vragen te stellen door het gebruik van jokertekens die vervangen worden door individuele waarden wanneer de test afgenomen wordt.
</P>
<p align=right><a href="help.php?file=calculated.html&module=quiz">Meer informatie over berekende vragen</a></p>
</UL>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.