Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

21 lines (13 sloc) 1.432 kb
<P ALIGN=CENTER><B>Inschrijven op het forum</B></P>
<P>Wanneer een persoon ingeschreven wordt op een forum, dan betekent dat dat hij e-mailkopieën zal krijgen van elk bericht in dat forum. (berichten worden ongeveer <?PHP echo $CFG->maxeditingtime/60 ?> minuten na de post de eerste keer geschreven was verstuurd)
</P>
<P>Gewoonlijk kan iedereen kiezen of ze al dan niet lid zijn van een forum.
</P>
<P>Hoewel, als je er voor kiest om iedereen verplicht lid te maken van een bepaald forum, dan zullen alle gebruikers van het vak ingeschreven worden, zelfs diegene die zich later aanmelden in het vak.
</P>
<P>Dit is vooral nuttig voor het nieuwsforum en in forums aan het begin van een cursus (voor iedereen door heeft dat ze zich kunnen lid maken om e-mail van het forum te ontvangen).
</P>
<p>Als je de optie "Ja, initieel" dan zullen alle huidige en toekomstige gebruikers van het vak ingeschreven worden, maar ze kunnen zichzelf dan uitschrijven wanneer ze willen. Als je "Ja, voor altijd" kiest, dan kunnen ze zich niet uit het forum uitschrijven.
</p>
<p>Merk op hoe de "Ja initieel"-optie zich gedraagd als je een bestaand forum wijzigd: wijzigen van "ja initieel" naar "nee" zal de bestaande gebruikers niet uitschrijven, het zal alleen effect hebben op toekomstige vakgebruikers. Op dezelfde manier zal het wijzigen naar "Ja, initieel" de bestaande gebruikers niet aanmelden, maar alleen de nieuwe gebruikers.
</p>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.