Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

353 lines (334 sloc) 26.506 kb
<?php
/// Please, do not edit this file manually! It's auto generated from
/// contents stored in your standard lang pack files:
/// (langconfig.php, install.php, moodle.php, admin.php and error.php)
///
/// If you find some missing string in Moodle installation, please,
/// keep us informed using http://moodle.org/bugs Thanks!
///
/// File generated by cvs://contrib/lang2installer/installer_builder
/// using strings defined in stringnames.txt (same dir)
$string['admindirerror'] = 'Določen skrbniški imenik ni pravilen';
$string['admindirname'] = 'Skrbniški imenik';
$string['admindirsetting'] = ' Le redka spletna mesta uporabljajo /admin kot poseben URL za dostop
do nadzorne plošče ali česa drugega. Žal je to v sporu s
standardno lokacijo Moodle skrbniških stran. To lahko popravite s
preimenovanjem skrbniškega imenika v vaši namestitvi in vstavljanjem tega
novega imena tu. Na primer: <br /> <br /><b>moodleadmin</b><br /> <br />
To bo popravilo skrbniške povezave za Moodle.';
$string['admindirsettinghead'] = 'Nastavitev skrbniškega imenika ...';
$string['admindirsettingsub'] = ' Le redka spletna mesta uporabljajo /admin kot poseben URL za dostop
do nadzorne plošče ali česa drugega. Žal je to v sporu s
standardno lokacijo Moodle skrbniških stran. To lahko popravite s
preimenovanjem skrbniškega imenika v vaši namestitvi in vstavljanjem tega
novega imena tu. Na primer: <br /> <br /><b>moodleadmin</b><br /> <br />
To bo popravilo skrbniške povezave za Moodle.';
$string['availablelangs'] = 'Razpoložljivi jezikovni paketi';
$string['bypassed'] = 'Preskočeno';
$string['cannotcreatelangdir'] = 'Imenika jezika ni možno ustvariti.';
$string['cannotcreatetempdir'] = 'Začasnega imenika ni možno ustvariti.';
$string['cannotdownloadcomponents'] = 'Komponent ni možno prenesti.';
$string['cannotdownloadzipfile'] = 'Datoteke ZIP ni možno prenesti.';
$string['cannotfindcomponent'] = 'Komponente ni možno najti.';
$string['cannotsavemd5file'] = 'Datoteke MD5 ni možno shraniti.';
$string['cannotsavezipfile'] = 'Datoteke ZIP ni možno shraniti.';
$string['cannotunzipfile'] = 'Datoteke ni možno razširiti (unzip).';
$string['caution'] = 'Pozor';
$string['check'] = 'Potrditev';
$string['chooselanguage'] = 'Izberite jezik';
$string['chooselanguagehead'] = 'Izberite jezik';
$string['chooselanguagesub'] = 'Izberite jezika SAMO za namestitev. Pozneje boste lahko izbrali tudi jezike strani in uporabniške jezike.';
$string['closewindow'] = 'Zapri to okno';
$string['compatibilitysettings'] = 'Preverjanje vaših PHP nastavitev ...';
$string['compatibilitysettingshead'] = 'Preverjanje vaših PHP nastavitev ...';
$string['compatibilitysettingssub'] = 'Da bi Moodle pravilno deloval, mora vaš strežnik opraviti vse naslednje preizkuse';
$string['componentisuptodate'] = 'Komponenta je posodobljena.';
$string['configfilenotwritten'] = 'Skripta nameščanja ni mogla samodejno ustvariti datoteke config.php, ki bi vsebovala vaše izbrane nastavitve. Verjetno v Moodle imenik ni možno zapisovanje. Ročno lahko prekopirate sledečo kodo v datoteko z imenom config.php v korenskem imeniku Moodle.';
$string['configfilewritten'] = 'datoteka config.php je bila uspešno ustvarjena';
$string['configurationcomplete'] = 'Konfiguracija je dokončana';
$string['configurationcompletehead'] = 'Konfiguracija je dokončana';
$string['configurationcompletesub'] = 'Moodle je poskušal shraniti vašo konfiguracijo v datoteko v korenu vaše namestitve Moodle.';
$string['continue'] = 'Nadaljuj';
$string['curlrecommended'] = 'Namestitev dodatne cURL knižnice je priporočljivo za omogočanje Moodlovih mrežnih zmogljivosti.';
$string['customcheck'] = 'Ostala preverjanja';
$string['database'] = 'Podatkovna zbirka';
$string['databasecreationsettings'] = ' Zdaj morate konfigurirati nastavitve podatkovne zbirke, kjer bo večina Moodle podatkov
shranjenih. Ta podatkovno zbirko bo samodejno ustvaril namestitveni program
s spodaj določenimi nastavitvami.<br />
<br /> <br />
<b>Vrsta:</b> določeno \"mysql\" s strani namestitvenega programa<br />
<b>Gostitelj:</b> določeno \"localhost\" s strani namestitvenega programa<br />
<b>Ime:</b> ime podatkovne zbirke, npr. moodle<br />
<b>Uporabnik:</b> določeno \"root\" s strani namestitvenega programa<br />
<b>Geslo:</b> vaše geslo podatkovne zbirke<br />
<b>Predpona tabel:</b> dodatna predpona za vsa imena tabel';
$string['databasecreationsettingshead'] = ' Zdaj morate konfigurirati nastavitve podatkovne zbirke, kjer bo večina Moodle podatkov
shranjenih. Ta podatkovno zbirko bo samodejno ustvaril namestitveni program
s spodaj določenimi nastavitvami.';
$string['databasecreationsettingssub'] = '<b>Vrsta:</b> določeno \"mysql\" s strani namestitvenega programa<br />
<b>Gostitelj:</b> določeno \"localhost\" s strani namestitvenega programa<br />
<b>Ime:</b> ime podatkovne zbirke, npr. moodle<br />
<b>Uporabnik:</b> določeno \"root\" s strani namestitvenega programa<br />
<b>Geslo:</b> vaše geslo podatkovne zbirke<br />
<b>Predpona tabel:</b> dodatna predpona za vsa imena tabel';
$string['databasesettings'] = ' Zdaj morate konfigurirati podatkovno zbirko, kjer bo večina Moodle podatkov
shranjenih. Ta podatkovna zbirka mora biti že ustvarjena
in tudi uporabniško ime in geslo za dostop do nje.<br />
<br /> <br />
<b>Vrsta:</b> mysql ali postgres7<br />
<b>Gostitelj:</b> npr. localhost ali db.isp.com<br />
<b>Ime:</b> ime podatkovne zbirke, npr. moodle<br />
<b>Uporabnik:</b> vaše uporabniško ime podatkovne zbirke<br />
<b>Geslo:</b> vaše geslo podatkovne zbirke<br />
<b>Predpona tabel:</b> dodatna predpona za vsa imena tabel';
$string['databasesettingshead'] = ' Zdaj morate konfigurirati podatkovno zbirko, kjer bo večina Moodle podatkov
shranjenih. Ta podatkovna zbirka mora biti že ustvarjena
in tudi uporabniško ime in geslo za dostop do nje.';
$string['databasesettingssub'] = '<b>Vrsta:</b> mysql ali postgres7<br />
<b>Gostitelj:</b> npr. localhost ali db.isp.com<br />
<b>Ime:</b> ime podatkovne zbirke, npr. moodle<br />
<b>Uporabnik:</b> vaše uporabniško ime podatkovne zbirke<br />
<b>Geslo:</b> vaše geslo podatkovne zbirke<br />
<b>Predpona tabel:</b> dodatna predpona za vsa imena tabel';
$string['databasesettingssub_mssql'] = '<b>Tip:</b> SQL*Server (ne UTF-8) <b><font color=\"red\">Testno! (ni za uporabo na produkcijskem strežniku)</font></b><br />
<b>Strežnik:</b> denimo localhost ali db.isp.com<br />
<b>Ime:</b> Ime podatkovne zbirke, denimo moodle<br />
<b>Uporabnik:</b> Uporabniško ime na podatkovni zbirki<br />
<b>Geslo:</b> Geslo za dostop do podatkovne zbirke<br />
<b>Predpona imen tabel:</b> Predpona, ki naj jo imajo vse tabele (nujno)';
$string['databasesettingssub_mssql_n'] = '<b>Tip:</b> SQL*Server (UTF-8)<br />
<b>Strežnik:</b> denimo localhost ali db.isp.com<br />
<b>Ime:</b> Ime podatkovne zbirke, denimo moodle<br />
<b>Uporabnik:</b> Uporabniško ime na podatkovni zbirki<br />
<b>Geslo:</b> Geslo za dostop do podatkovne zbirke<br />
<b>Predpona imen tabel:</b> Predpona, ki naj jo imajo vse tabele (nujno)';
$string['databasesettingssub_mysql'] = '<b>Tip:</b> MySQL<br />
<b>Strežnik:</b> denimo localhost ali db.isp.com<br />
<b>Ime:</b> Ime podatkovne zbirke, denimo moodle<br />
<b>Uporabnik:</b> Uporabniško ime na podatkovni zbirki<br />
<b>Geslo:</b> Geslo za dostop do podatkovne zbirke<br />
<b>Predpona imen tabel:</b> Predpona, ki naj jo imajo vse tabele (opcijsko)';
$string['databasesettingssub_oci8po'] = '<b>Tip:</b> Oracle<br />
<b>Strežnik:</b> ni v uporabi, mora biti prazno<br />
<b>Ime:</b> ime povezave tsanems.ora<br />
<b>Uporabnik:</b> Uporabniško ime na podatkovni zbirki<br />
<b>Geslo:</b> Geslo za dostop do podatkovne zbirke<br />
<b>Predpona imen tabel:</b> Predpona, ki naj jo imajo vse tabele (nujno, največ dva znaka)';
$string['databasesettingssub_odbc_mssql'] = '<b>Tip:</b> SQL*Server (prek ODBC) <b><font color=\"red\">Testno! (ni za uporabo na produkcijskem strežniku)</font></b><br />
<b>Strežnik:</b> ime strežnika, nastavljeno v nadzorni plošči ODBC<br />
<b>Ime:</b> Ime podatkovne zbirke, denimo moodle<br />
<b>Uporabnik:</b> Uporabniško ime na podatkovni zbirki<br />
<b>Geslo:</b> Geslo za dostop do podatkovne zbirke<br />
<b>Predpona imen tabel:</b> Predpona, ki naj jo imajo vse tabele (nujno)';
$string['databasesettingssub_postgres7'] = '<b>Tip:</b> PostgreSQL<br />
<b>Strežnik:</b> denimo localhost ali db.isp.com<br />
<b>Ime:</b> Ime podatkovne zbirke, denimo moodle<br />
<b>Uporabnik:</b> Uporabniško ime na podatkovni zbirki<br />
<b>Geslo:</b> Geslo za dostop do podatkovne zbirke<br />
<b>Predpona imen tabel:</b> Predpona, ki naj jo imajo vse tabele (nujno)';
$string['dataroot'] = 'Imenik za podatke';
$string['datarooterror'] = '&#039;Imenika za podatke&#039;, ki ste ga navedli ni možno najti ali ustvariti. Bodisi popravite pot ali ustvarite imenik ročno.';
$string['dbconnectionerror'] = 'Povezave ni mogoče vzpostaviti s podatkovno zbirko, ki ste jo navedli. Prosimo, preverite vaše nastavitve podatkovne zbirke.';
$string['dbcreationerror'] = 'Napaka ustvarjanja podatkovne zbirke. S podanimi nastavitvami ni možno ustvariti podatkovne zbirke z navedenim imenom';
$string['dbprefix'] = 'Predpona tabel';
$string['dbwrongencoding'] = 'Izbrana podatkovna zbirka uporablja kodno tabelo, ki ni priporočena ($a). Bolje bi bilo namesto nje uporabiti podatkovno zbirko, ki bi uporabljala Unicode (UTF-8). Kljub temu lahko preskočite ta preizkus z izborom \"Preskoči preizkus kodne tabele podatkovne zbirke\" spodaj, vendar lahko naletite na težave v prihodnje.';
$string['dbwronghostserver'] = 'Slediti morate pravilom nastavitve strežnika, kot so razložena zgoraj.';
$string['dbwrongnlslang'] = 'Okoljska spremenljivka NLS_LANG na vašem spletnem strežniku mora uporabljati kodni nabor AL32UTF8. Za navodila za pravilno nastavitev OCI8 si poglejte dokumentacijo PHP.';
$string['dbwrongprefix'] = 'Slediti morate pravilom za nastavitev predpone tabel, kot so razložena zgoraj.';
$string['directorysettings'] = '<p>Prosimo, potrdite lokacije te namestitve Moodle.</p>
<p><b>Spletni naslov:</b>
Navedite polni spletni naslov za dostop do Moodle.
Če je vaše spletno mesto dostopno prek večih URL naslovov izberite
najbolj pogostega, ki ga bodo uporabljali udeleženci. Ne vključite
zaključne poševnice.</p>
<p><b>Imenik Moodle:</b>
Navedite polno pot imenika do te namestitve
Pazite, da bodo pravilne velike in male črke.</p>
<p><b>Imenik za podatke:</b>
Potrebujete prostor kamor lahko Moodle shranjuje naložene datoteke. Ta
imenik mora omogočati branje IN PISANJE za uporabniško ime spletnega strežnika
(običajno &#039;nobody&#039; ali &#039;apache&#039;), a ne sme biti dostopen
neposredno prek spleta.</p>';
$string['directorysettingshead'] = 'Potrdite lokacije te namestitve Moodle';
$string['directorysettingssub'] = '<b>Spletni naslov:</b>
Navedite polni spletni naslov za dostop do Moodle.
Če je vaše spletno mesto dostopno prek večih URL naslovov izberite
najbolj pogostega, ki ga bodo uporabljali udeleženci. Ne vključite
zaključne poševnice.
<br />
<br />
<b>Imenik Moodle:</b>
Navedite polno pot imenika do te namestitve
Pazite, da bodo pravilne velike in male črke.
<br />
<br />
<b>Podatkovni imenik:</b>
Potrebujete prostor kamor lahko Moodle shranjuje naložene datoteke. Ta
imenik mora omogočati branje IN PISANJE za uporabniško ime spletnega strežnika
(običajno &#039;nobody&#039; ali &#039;apache&#039;), a ne sme biti dostopen
neposredno prek spleta.';
$string['dirroot'] = 'Imenik Moodle';
$string['dirrooterror'] = 'Nastavitev &#039;Imenik Moodle&#039; je kot kaže napačna - tam ni najti namestitve Moodle. Spodnja vrednost je bila ponovno nastavljena.';
$string['download'] = 'Prenos';
$string['downloadedfilecheckfailed'] = 'Preverjanje prenešene datoteke ni uspelo.';
$string['downloadlanguagebutton'] = 'Prenesite jezikovni paket &quot;$a&quot;';
$string['downloadlanguagehead'] = 'Prenos jezikovnega paketa';
$string['downloadlanguagenotneeded'] = 'Nadaljujete lahko postopek namestitve z uporabo privzetega jezikovnega paketa, \"$a\".';
$string['downloadlanguagesub'] = 'Zdaj imate možnost prenosa jezikovnega paketa in nadaljevanja s postopkom namestitve v tem jeziku.<br /><br />Če ne morete prenesti jezikovnega paketa, se bo namestitveni postopek nadaljeval v angleščini. (Ko bo namestitveni postopek zaključen, boste imeli možnost prenosa in namestitve dodatnih jezikovnih paketov.)';
$string['doyouagree'] = 'Ste prebrali te pogoje in jih razumeli?';
$string['environmenterrortodo'] = 'Pred nadaljevanjem namestitve te različice Moodle morate razrešiti zgoraj odkrite težave okolja (napake).';
$string['environmenthead'] = 'Preverjanje vašega okolja ...';
$string['environmentrecommendcustomcheck'] = 'Neopravljen test kaže na možne težave.';
$string['environmentrecommendinstall'] = 'za najboljši rezultat je priporočena, da je nameščeno in omogočeno';
$string['environmentrecommendversion'] = 'različica $a->needed je priporočena, vi uporabljate $a->current';
$string['environmentrequirecustomcheck'] = 'ta test mora biti opravljen';
$string['environmentrequireinstall'] = 'mora biti nameščeno in omogočeno';
$string['environmentrequireversion'] = 'različica $a->needed je zahtevana, vi uporabljate $a->current';
$string['environmentsub'] = 'Preverjamo, če razne komponente vašega sistema ustrezajo sistemskim zahtevam';
$string['environmentxmlerror'] = 'Napaka pri branju podatkov okolja ($a->error_code)';
$string['error'] = 'Napaka';
$string['fail'] = 'Neuspeh';
$string['fileuploads'] = 'Nalaganje datotek';
$string['fileuploadserror'] = 'To bi moralo biti vključeno';
$string['fileuploadshelp'] = '<p>Nalaganje datotek je kot kaže onemogočeno na vašem strežniku.</p>
<p>Moodle je še vedno možno namestiti, vendar brez te možnosti, ne boste mogli
nalagati datotek predmetov ali novih slik uporabniških profilov.</p>
<š>Za omogočanje nalaganja datotek boste (ali vaš skrbnik sistema) morali
urediti glavno datoteko php.ini na vašem sistemu in spremeniti nastavitev za
<b>file_uploads</b> na &#039;1&#039;.</p>';
$string['gdversion'] = 'GD različica';
$string['gdversionerror'] = 'Knjižnica GD mora biti prisotno za obdelavo in ustvarjanje slik';
$string['gdversionhelp'] = '<p>Na vašem strežniku kot kaže ni nameščen GD.</p>
<p>GD je knjižnica, ki jo potrebuje PHP, da lahko Moodle obdeluje slike
(kot so ikone uporabniškega profila) in ustvarja nove slike (kot so
grafi dnevnikov). Moodle bo deloval tudi brez GD - te možnosti
vam preprosto ne bodo na voljo.</p>
<p>Za dodajanje GD v PHP v sistemu Unix, prevedite PHP s parametrom --with-gd.</p>
<p>V okolju Windows lahko običajno uredite php.ini in odkomentirate vrstico, ki se sklicuje na php_gd2.dll.</p>';
$string['globalsquotes'] = 'Nevarna obravnava globalnih spremenljivk';
$string['globalsquoteserror'] = 'Popravite vaše PHP nastavitve: onemogočite register_globals in / ali omogočite magic_quotes_gpc';
$string['globalsquoteshelp'] = '<p>Kombinacija hkrati onemogočenega Magic Quotes GPC in omogočenega Register Globals ni priporočena.</p>
<p>Priporočena nastavitev je <b>magic_quotes_gpc = On</b> in <b>register_globals = Off</b> v vaši datoteki php.ini</p>
<p>Če nimate dostopa do datoteke php.ini, boste morda lahko vstavili sledečo vrstico v datoteko
imenovano .htaccess v vašem imeniku Moodle:
<blockquote>php_value magic_quotes_gpc On</blockquote>
<blockquote>php_value register_globals Off</blockquote>
</p>
';
$string['globalswarning'] = '<p><strong>Varnostno opozorilo</strong>: za pravilno delovanje moodle zahteva spremembo nastavitev PHP. Nastavite set register_globals=off v php.ini, konfiguracijski datoteki za Apache/IIS ali v .htaccess';
$string['help'] = 'Pomoč';
$string['iconvrecommended'] = 'Namestitev dodatne knjižnice ICONV je zelo priporočljiva za izboljšanje zmogljivosti strani, še posebej, če stran uporablja dodatne jezike.';
$string['info'] = 'Informacije';
$string['installation'] = 'Namestitev';
$string['invalidemail'] = 'Neveljaven e-poštni naslov';
$string['invalidmd5'] = 'Neveljaven MD5';
$string['invalidurl'] = 'URL ne obstaja';
$string['langdownloaderror'] = 'Žal jezik \"$a\" ni bil nameščen. Postopek namestitve se bo nadaljeval v angleščini.';
$string['langdownloadok'] = 'Jezik \"$a\" je bil uspešno nameščen. Postopek namestitve se bo nadaljeval v tem jeziku.';
$string['language'] = 'Jezik';
$string['magicquotesruntime'] = 'Magic Quotes Run Time';
$string['magicquotesruntimeerror'] = 'To bi moralo biti izključeno';
$string['magicquotesruntimehelp'] = '<p>Možnost Magic quotes runtime bi morala biti izključena za pravilno delovanje Moodle.</p>
<p>Po navadi je privzeta vrednost izključena ... poglejte nastavitev <b>magic_quotes_runtime</b> v vaši datoteki php.ini.</p>
<p>Če nimate dostopa do datoteke php.ini, boste morda lahko vstavili sledečo vrstico v datoteko
imenovano .htaccess v vašem imeniku Moodle:
<blockquote>php_value magic_quotes_runtime Off</blockquote>
</p>
';
$string['mbstringrecommended'] = 'Namestitev dodatne knjižnice MBSTRING je zelo priporočljiva za izboljšanje zmogljivosti strani, še posebej, če stran uporablja dodatne jezike.';
$string['memorylimit'] = 'Omejitev pomnilnika';
$string['memorylimiterror'] = 'Omejitev pomnilnika PHP je nastavljena precej nizko ... pozneje lahko pride do težav.';
$string['memorylimithelp'] = '<p>Omejitev pomnilnika PHP je trenutno na vašem strežniku nastavljena na $a.</p>
<p>To lahko povzroči, da bo imel Moodle pozneje težave s pomnilnikom. Še posebej,
če imate vključenih veliko modulov oziroma veliko uporabnikov.</p>
<p>Priporočamo, da konfigurirate PHP z višjo omejitvijo, če je možno npr. 40M.
To lahko poskusite storiti na več načinov:</p>
<ol>
<li>Če lahko, ponovno prevedite PHP z <i>--enable-memory-limit</i>.
To bo omogočilo, da bo Moodle sam nastavil omejitev pomnilnik zase.</li>
<li>Če imate dostop do vaše datoteke php.ini, lahko spremenite vrednost <b>memory_limit</b>
v tej datoteki na, recimo, 40M. Če nimate dostopa, boste morda
lahko prosili vašega skrbnika, da to naredi za vas.</li>
<li>Na nekaterih strežnikih PHP lahko ustvarite datoteko .htaccess v imeniku Moodle,
ki naj vsebuje to vrstico:
<p><blockquote>php_value memory_limit 40M</blockquote></p>
<p>Vendar lahko to prepreči delovanje <b>vseh</b> PHP strani
(ob prikazu strani boste videli napake) in boste morali odstraniti datoteko .htaccess.</p></li>
</ol>';
$string['missingrequiredfield'] = 'Eno izmed zahtevanih polj manjka';
$string['moodledocslink'] = 'Moodle dokumentacija za to stran';
$string['mssql'] = 'MS SQL (mssql)';
$string['mssqlextensionisnotpresentinphp'] = 'Nastavitev MSSQL v PHP je napačna, zato ne more komunicirati z MSSQL strežnikom. Prosimo, preverite datoteko php.ini ali ponovno prevedite PHP.';
$string['mssql_n'] = 'Strežnik SQL s podporo UTF-8 (mssql_n)';
$string['mysql'] = 'MySQL (mysql)';
$string['mysql416bypassed'] = 'Če vaša stran uporablja SAMO jezike v kodni tabeli ISO-8859-1, lahko nadaljujete z uporabo trenutno nameščene različice MySQL 4.1.12 (ali višje).';
$string['mysql416required'] = 'MySQL 4.1.16 je najnižja zahtevana različica za Moodle 1.6 z jamstvom, da bodo lahko vsi podatki pretvorjeni v UTF-8 v prihodnje.';
$string['mysqlextensionisnotpresentinphp'] = 'PHP ni bil pravilno konfiguriran z razširitvijo MySQL in zato ne more komunicirati z MySQL. Prosimo, preverite vašo datoteko php.ini ali ponovno prevedite PHP.';
$string['name'] = 'Ime';
$string['next'] = 'Naslednje';
$string['oci8po'] = 'Oracle (oci8po)';
$string['ociextensionisnotpresentinphp'] = 'Nastavitev OCI8 v PHP je napačna, zato ne more komunicirati s strežnikom Oracle. Prosimo, preverite datoteko php.ini ali ponovno prevedite PHP.';
$string['odbcextensionisnotpresentinphp'] = 'Nastavitev ODBC v PHP je napačna, zato ne more komunicirati z MS SQL strežnikom prek ODBC. Prosimo, preverite datoteko php.ini ali ponovno prevedite PHP.';
$string['odbc_mssql'] = 'MS SQL prek ODBC (odbc_mssql)';
$string['ok'] = 'V redu';
$string['opensslrecommended'] = 'Inštaliranje opcijske OpenSSl knjižnjice je zelo priporočljivo --to omogoča Moodle mrežne zmogljivosti.';
$string['pass'] = 'Uspešno';
$string['password'] = 'Geslo';
$string['pgsqlextensionisnotpresentinphp'] = 'Nastavitev PGSQL v PHP je napačna, zato ne more komunicirati s strežnikom PostgreSQL. Prosimo, preverite datoteko php.ini ali ponovno prevedite PHP.';
$string['php50restricted'] = 'PHP 5.0.x ima vrsto znanih težav, posodobite na 5.1.x ali namestite starejšo različico 4.3.x ali 4.4.x';
$string['phpversion'] = 'Različica PHP';
$string['phpversionerror'] = 'Različica PHP mora biti vsaj 4.3.0 ali 5.1.0 (5.0.x ima vrsto znanih težav).';
$string['phpversionhelp'] = '<p>Moodle zahteva različico PHP vsaj 4.3.0 ali 5.1.0 (5.0.x ima vrsto znanih težav).</p>
<p>Vaša trenutna različica je $a</p>
<p>Posodobiti in nadgraditi morate PHP ali premakniti program na strežnik s novejšo različico PHP!<br />
(V primeru različice 5.0.x lahko namestite tudi različico 4.4.x)</p>';
$string['postgres7'] = 'PostgreSQL (postgres7)';
$string['previous'] = 'Prejšnje';
$string['qtyperqpwillberemoved'] = 'Med nadgradnjo bo RQP tip vprašanja odstranjen. Tega tipa vprašanja niste uporabljali, tako da ne bi smelo priti do težav.';
$string['qtyperqpwillberemovedanyway'] = 'Med nadgradnjo bo RQP tip vprašanja odstranjen. V bazi podatkov imate nekaj vprašanj tega tipa. Le-ta bodo nehala delovati, razen če pred nadaljevanjem nadgradnje ponovno naložite kodo iz http://moodle.org/mod/data/view.php?d=13&amp;rid=797';
$string['releasenoteslink'] = 'Za informacije o tej različici Moodle si oglejte spletne <a target=\"_new\" href=\"$a\">Opombe o različici</a>';
$string['remotedownloaderror'] = 'Prenos komponent na vaš strežnik ni uspel, prosim preverite proxy nastavitve. PHP cURL končnice so zelo priporočljive. <br /><br /> Datoteke <a href=\"$a->url\">$a->url</a> morate prenesti ročno in jih kopirati v \"$a->dest\" na vašem strežniku, tam pa estrahirati ZIP datoteke.';
$string['remotedownloadnotallowed'] = 'Nalaganje komponent na vaš strežnik ni dovoljeno (allow_url_fopen je onemogočen).<br /><br />Ročno morate prenesti datoteko <a href=\"$a->url\">$a->url</a>, jo kopirati v imenik \"$a->dest\" na vašem strežniku in jo tam razširiti (unzip).';
$string['report'] = 'Poročilo';
$string['restricted'] = 'Omejeno';
$string['safemode'] = 'Varni način';
$string['safemodeerror'] = 'Moodle lahko ima težave z vključenim varnim načinom';
$string['safemodehelp'] = '<p>Moodle ima lahko razne težave z vključenim varnim načinom. Ne samo, da
verjetno ne bo smel ustvarjati novih datotek.</p>
<p>Varni način je običajno vključen pri paranoidnih javnih spletnih gostiteljih in boste morda morali
poiskati novo podjetje za gostovanje vašega Moodle spletnega mesta.</p>
<p>Če želite lahko poskusite nadaljevati z namestitvijo, a pričakujte nekaj težav pozneje.</p>';
$string['serverchecks'] = 'Preverjanje strežnika';
$string['sessionautostart'] = 'Samodejni začetek seje';
$string['sessionautostarterror'] = 'To bi moralo biti izključeno';
$string['sessionautostarthelp'] = '<p>Moodle zahteva podporo za seje in ne bo deloval brez tega.</p>
<p>Seje lahko omogočite v datoteki php.ini ... poiščite parameter session.auto_start.</p>';
$string['skipdbencodingtest'] = 'Preskoči preizkus kodne tabele podatkovne zbirke';
$string['status'] = 'Status';
$string['thischarset'] = 'UTF-8';
$string['thisdirection'] = 'ltr';
$string['thislanguage'] = 'Sloven&#353;&#269;ina';
$string['unicoderecommended'] = 'Priporočeno je shranjevanje vaših podatkov v Unicode (UTF-8). Baze podatkov, v katere nameščamo nove namestitev, morajo imeti svoj privzet nabor znakov nastavljen na Unicode. Če nadgrajujete je priporočljivo izvesti UTF-8 migracijski proces (glej Skrbnikove stani).';
$string['unicoderequired'] = 'Podatke je potrebno shranjevati v Unicode obliki (UTF-8). Baze podatkov, v katere nameščamo nove namestitev, morajo imeti svoj privzet nabor znakov nastavljen na Unicode. Če nadgrajujete je priporočljivo izvesti UTF-8 migracijski proces (glej Skrbnikove stani).';
$string['user'] = 'Uporabnik';
$string['welcomep10'] = '$a->installername ($a->installerversion)';
$string['welcomep20'] = 'To stran vidite, ker ste uspešno namestili in
zagnali paket <strong>$a->packname $a->packversion</strong> na vašem računalniku. Čestitamo!';
$string['welcomep30'] = 'Ta različica <strong>$a->installername</strong> vključuje aplikacije
za ustvarjanje okolja v katerem bo deloval <strong>Moodle</strong> in sicer:';
$string['welcomep40'] = 'Ta paket vključuje tudi <strong>Moodle $a->moodlerelease ($a->moodleversion)</strong>.';
$string['welcomep50'] = 'Uporabo vseh aplikacij v tem paketu določajo njihove ustrezne
licence. Celoten paket <strong>$a->installername</strong> je
<a href=\"http://www.opensource.org/docs/definition_plain.html\">odprta koda</a> in se razširja
pod licenco <a href=\"http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html\">GPL</a>.';
$string['welcomep60'] = 'Naslednje strani vas bodo popeljale skozi nekaj enostavno sledljivih korakov za
konfiguracijo in nastavitev <strong>Moodle</strong> na vašem računalniku. Sprejmete lahko privzete
nastavitve ali jih, če tako želite, spremenite, da bodo ustrezale vašim potrebam.';
$string['welcomep70'] = 'Kliknite spodnji gumb \"Naprej\" za nadaljevanje nastavitve <strong>Moodle</strong>.';
$string['wrongdestpath'] = 'Napačna ciljna pot.';
$string['wrongsourcebase'] = 'Napačna osnova URL vira.';
$string['wrongzipfilename'] = 'Napačno ime datoteke ZIP.';
$string['wwwroot'] = 'Spletni naslov';
$string['wwwrooterror'] = 'Spletni naslov kot kaže ni veljaven - te namestitve Moodle, kot kaže, ni tam. Spodnja vrednost je bila ponovno nastavljena.';
$string['xmlrpcrecommended'] = 'Namestitev dodatnega xmlrpc podaljška je koristna za mrežne funkcije Moodla.';
?>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.