Skip to content
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
78 lines (74 sloc) 4.35 KB
<?PHP // $Id$
// scorm.php - created with Moodle 1.4 development (2004080300)
$string['attr_error'] = 'Foute waarde voor attribuut ($a->attr) in tag $a->tag.';
$string['autocontinue'] = 'Ga automatisch verder';
$string['badmanifest'] = 'Enkele belangrijke fouten: zie foutenlogboek';
$string['browse'] = 'Bladeren';
$string['browsed'] = 'Gebladerd';
$string['browsemode'] = 'Blader modus';
$string['chooseapacket'] = 'Kies of update een SCORM pakket';
$string['completed'] = 'Volledig';
$string['configframesize'] = 'Deze waarde is de grootte (in pixels) van het bovenste frame (waarin de navigatie zit) wanneer je een scormpakket toont.';
$string['configpopup'] = 'Wanneer je een nieuw scormpakket toevoegt dat in een popupscherm getoond kan worden, wil je dan standaard deze optie inschakelen?';
$string['configpopupheight'] = 'Welke hoogte wil je als standaardwaarde voor nieuwe popupschermen?';
$string['configpopupresizable'] = 'Wil je als standaardinstelling dat de grootte van popupschermen kan gewijzigd worden?';
$string['configpopupscrollbars'] = 'Wil je als standaardinstelling dat in popupschermen gescrolled kan worden?';
$string['configpopupstatus'] = 'Wil je als standaardinstelling dat popupschermen de statusbalk tonen?';
$string['configpopupwidth'] = 'Welke breedte wil je als standaardwaarde voor nieuwe popupschermen?';
$string['coursepacket'] = 'Cursuspakket';
$string['coursestruct'] = 'cursusstructuur';
$string['datadir'] = 'Fout van het bestandssysteem: de gegevensfolder van de cursus kan niet gemaakt worden';
$string['domxml'] = 'DOMXML externe bibliotheek';
$string['entercourse'] = 'Voeg een SCORM cursus toe';
$string['errorlogs'] = 'Foutenlogboek';
$string['failed'] = 'Mislukt';
$string['found'] = 'Manifest gevonden';
$string['gradeaverage'] = 'Gemiddeld cijfer';
$string['gradehighest'] = 'Hoogste cijfer';
$string['grademethod'] = 'Beoordelingsmethode';
$string['gradescoes'] = 'situatie van de scoes';
$string['gradesum'] = 'Totaalcijfer';
$string['guestsno'] = 'Gasten kunnen SCORM-lessen niet bekijken';
$string['incomplete'] = 'Onvolledig';
$string['missing_attribute'] = 'Attribuut ontbreekt $a->attr in tag $a->tag';
$string['missing_tag'] = 'Ontbrekende tag $a->tag';
$string['mode'] = 'Modus';
$string['modulename'] = 'Scorm';
$string['modulenameplural'] = 'Scorms';
$string['newheight'] = 'Standaard vensterhoogte (in pixels)';
$string['newresizable'] = 'Groote van het venster mag gewijzigd worden';
$string['newscrollbars'] = 'Scrollen in het venster mag';
$string['newstatus'] = 'Toon de statusbalk';
$string['newwidth'] = 'Standaard vensterbreedte (in pixels)';
$string['newwindow'] = 'Nieuw venster';
$string['newwindowopen'] = 'Toon dit scormpakket in een nieuw popupscherm';
$string['next'] = 'Ga verder';
$string['no_attributes'] = 'Tag $a->tag moet attributen hebben';
$string['no_children'] = 'Tag $a->tag moet children hebben';
$string['nomanifest'] = 'Manifest niet gevonden';
$string['noreports'] = 'Er is geen rapport om te tonen';
$string['normal'] = 'Normaal';
$string['not_corr_type'] = 'Typfout voor tag $a->tag';
$string['notattempted'] = 'Niet geprobeerd';
$string['organizations'] = 'Organisaties';
$string['packagedir'] = 'Fout van het bestandssysteem: kan geen map voor het pakket maken';
$string['passed'] = 'Geslaagd';
$string['php5'] = 'PHP 5 (DOMXML native library)';
$string['position_error'] = 'De $a->tag kan geen child zijn van $a->parent tag';
$string['prev'] = 'Vorige';
$string['regular'] = 'Normaal manifest';
$string['report'] = 'Rapport';
$string['review'] = 'Herzien';
$string['scoes'] = 'Scoes';
$string['score'] = 'Score';
$string['syntax'] = 'Syntaxfout';
$string['tag_error'] = 'Onbekende tag ($a->tag) met deze inhoud: $a->value';
$string['too_many_attributes'] = 'Tag $a->tag heeft te veel attributen';
$string['too_many_children'] = 'Tag $a->tag heeft teveel children';
$string['trackingloose'] = 'WAARSCHUWING: de gegevens voor opvolging van dit SCORM-pakket zullen verloren gaan';
$string['validateascorm'] = 'Bevestig een SCORM-pakket';
$string['validation'] = 'Bevestigingsresultaat';
$string['validationtype'] = 'Deze instelling maakt dat de DOMXML-bibliotheek gebruikt wordt voor de validatie van het SCORM MAnifest. Als je twijfelt laat dan de geselecteerde keuze staan.';
$string['versionwarning'] = 'De versie van het Manifest is ouder dan 1.3, waarschuwing bij tag $a->tag';
$string['viewallreports'] = 'Bekijk de rapporten voor $a pogingen';
?>
Something went wrong with that request. Please try again.