Skip to content
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
6 lines (3 sloc) 246 Bytes
<P ALIGN=CENTER><B>Permet comentaris en les entrades</B></P>
<P>&Eacute;s possible permetre a altres que afegeixin comentaris a les entrades del glossari.</P>
<P>Podeu triar si aquesta caracter&iacute;stica s'habilita o no s'habilita.</P>
Something went wrong with that request. Please try again.