Skip to content
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
6 lines (3 sloc) 472 Bytes
<P ALIGN=CENTER><B>Distinci&oacute; entre maj&uacute;scules i min&uacute;scules</B></P>
<P>Aquest par&agrave;metre especifica si cal que coincideixin exactament maj&uacute;scules i min&uacute;scules per crear enlla&ccedil;os autom&agrave;tics a aquestes entrades.</P>
<P>Per exemple, si est&agrave; activat, aleshores un mot com &quot;html&quot;en un missatge d'un f&ograve;rum NO s'enlla&ccedil;ar&agrave; a una entrada de glossari anomenada &quot;HTML&quot;.</P>
Something went wrong with that request. Please try again.