Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

4 lines (2 sloc) 0.33 kB
<P ALIGN=CENTER><B>Estat d'aprovaci&oacute; per defecte</B></P>
<P>Aquest par&agrave;metre permet el professor definir qu&egrave; passa amb les noves entrades afegides pels estudiants. Aquestes es poden fer disponibles autom&agrave;ticament per a tothom, o tamb&eacute; es pot fer que el professor les aprovi una per una.</P>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.