Skip to content
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
9 lines (6 sloc) 424 Bytes
<P ALIGN=CENTER><B>Definir la destinaci&oacute; de les entrades importades</B></P>
<P>Podeu especificar on voleu importar les entrades:</P>
<UL>
<LI><B>Glossari actual:</B> les entrades importades s'afegiran al glossari obert actualment.</li>
<LI><B>Nou glossari:</B> es crear&agrave; un glossari nou basat en la informaci&oacute; que proporcioni el fitxer i les noves entrades s'inseriran en aquest.</li>
</UL>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.