Skip to content
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
executable file 15 lines (7 sloc) 583 Bytes
<P><IMG VALIGN=absmiddle SRC="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/glossary/icon.gif">&nbsp;<B>Glossari</B></P>
<UL>
<P>Aquesta activitat permet als participants crear i mantenir una llista de definicions, com un diccionari.</P>
<P>Les entrades es poden cercar o explorar en diferents formats.</P>
<P>El glossari tamb&eacute; permet als professors exportar entrades d'un glossari en un altre (el principal) dins del mateix curs.</P>
<P>Finalment, &eacute;s possible crear enlla&ccedil;os autom&agrave;tics a aquestes entrades des de qualsevol punt del curs.</p>
</UL>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.