Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

executable file 26 lines (15 sloc) 2.413 kb
<P ALIGN=CENTER><B>Tipus de recursos</B></P>
<P>Els recursos s&oacute;n qualsevol contingut que pugueu imaginar. Aquests s&oacute;n els diferents tipus, que,
b&agrave;sicament, especifiquen la manera d'accedir al contingut:
</P>
<P><B>Text:</B> el tipus m&eacute;s senzill. Nom&eacute;s cal que escriviu (editeu) la p&agrave;gina en el formulari que us sortir&agrave; a la pantalla seg&uuml;ent. Algunes coses que escriviu
es formataran autom&agrave;ticament igual que passa amb els missatges dels f&ograve;rums. <A HREF="./help.php%3Ffile=text.html">M&eacute;s informaci&oacute; sobre text formatat autom&agrave;ticament</A></P>
<P><B>Text HTML:</B> per a usuaris avan&ccedil;ats. No es produeix cap formatatge autom&agrave;tic, sin&oacute; que cal fer-ho tot a m&agrave; usant codi HTML. <A HREF="./help.php%3Ffile=html.html">M&eacute;s informaci&oacute; sobre text HTML</A></P>
<P><B>Refer&egrave;ncia:</B> una refer&egrave;ncia acad&egrave;mica a una revista o un llibre.</P>
<P><B>Fitxer penjat:</B> visualitza qualsevol fitxer que h&agrave;giu penjat al curs. Vegeu la secci&oacute; &quot;Fitxers&quot;.</P>
<P><B>Enlla&ccedil; web:</B> un URL de qualsevol adre&ccedil;a web. Quan alg&uacute; fa clic en aquest recurs, es trasllada fora del curs (la p&agrave;gina que heu especificat omplir&agrave; la finestra del navegador o, si ho especifiqueu aix&iacute;, s'obrir&agrave; en una nova finestra).</P>
<P><B>P&agrave;gina web:</B> un URL de qualsevol p&agrave;gina web. Igual que el tipus anterior, aquest visualitza una p&agrave;gina web. Per&ograve; la p&agrave;gina es visualitza <B>en un marc</B>, com si estigu&eacute;s integrada en el curs.</P>
<P><B>Programa:</B> un programa extern que necessita que Moodle li passi informaci&oacute; sobre el curs i l'usuari. Aix&ograve; permet que aplicacions web externes cooperin amb Moodle . <A HREF="./help.php%3Ffile=program.html&amp;module=resource">M&eacute;s
informaci&oacute; sobre recursos de programa</A></P>
<P><B>Text Wiki:</B> permet m&eacute;s opcions de formatatge que el text normal, per&ograve; sense necessitat d'aprendre HTML. S'escriu com el text normal i s'hi afegeixen car&agrave;cters de formatatge (p. e. *aix&ograve; ser&agrave; negreta* o b&eacute;
/aix&ograve; ser&agrave; cursiva/) per crear f&agrave;cilment un formatatge complex. <A HREF="./help.php%3Ffile=wiki.html">M&eacute;s informaci&oacute; sobre text Wiki</A></P>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.