Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
executable file 26 lines (15 sloc) 2.36 KB
<P ALIGN=CENTER><B>Tipus de recursos</B></P>
<P>Els recursos s&oacute;n qualsevol contingut que pugueu imaginar. Aquests s&oacute;n els diferents tipus, que,
b&agrave;sicament, especifiquen la manera d'accedir al contingut:
</P>
<P><B>Text:</B> el tipus m&eacute;s senzill. Nom&eacute;s cal que escriviu (editeu) la p&agrave;gina en el formulari que us sortir&agrave; a la pantalla seg&uuml;ent. Algunes coses que escriviu
es formataran autom&agrave;ticament igual que passa amb els missatges dels f&ograve;rums. <A HREF="./help.php%3Ffile=text.html">M&eacute;s informaci&oacute; sobre text formatat autom&agrave;ticament</A></P>
<P><B>Text HTML:</B> per a usuaris avan&ccedil;ats. No es produeix cap formatatge autom&agrave;tic, sin&oacute; que cal fer-ho tot a m&agrave; usant codi HTML. <A HREF="./help.php%3Ffile=html.html">M&eacute;s informaci&oacute; sobre text HTML</A></P>
<P><B>Refer&egrave;ncia:</B> una refer&egrave;ncia acad&egrave;mica a una revista o un llibre.</P>
<P><B>Fitxer penjat:</B> visualitza qualsevol fitxer que h&agrave;giu penjat al curs. Vegeu la secci&oacute; &quot;Fitxers&quot;.</P>
<P><B>Enlla&ccedil; web:</B> un URL de qualsevol adre&ccedil;a web. Quan alg&uacute; fa clic en aquest recurs, es trasllada fora del curs (la p&agrave;gina que heu especificat omplir&agrave; la finestra del navegador o, si ho especifiqueu aix&iacute;, s'obrir&agrave; en una nova finestra).</P>
<P><B>P&agrave;gina web:</B> un URL de qualsevol p&agrave;gina web. Igual que el tipus anterior, aquest visualitza una p&agrave;gina web. Per&ograve; la p&agrave;gina es visualitza <B>en un marc</B>, com si estigu&eacute;s integrada en el curs.</P>
<P><B>Programa:</B> un programa extern que necessita que Moodle li passi informaci&oacute; sobre el curs i l'usuari. Aix&ograve; permet que aplicacions web externes cooperin amb Moodle . <A HREF="./help.php%3Ffile=program.html&amp;module=resource">M&eacute;s
informaci&oacute; sobre recursos de programa</A></P>
<P><B>Text Wiki:</B> permet m&eacute;s opcions de formatatge que el text normal, per&ograve; sense necessitat d'aprendre HTML. S'escriu com el text normal i s'hi afegeixen car&agrave;cters de formatatge (p. e. *aix&ograve; ser&agrave; negreta* o b&eacute;
/aix&ograve; ser&agrave; cursiva/) per crear f&agrave;cilment un formatatge complex. <A HREF="./help.php%3Ffile=wiki.html">M&eacute;s informaci&oacute; sobre text Wiki</A></P>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.