Skip to content
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
3 lines (2 sloc) 177 Bytes
<p align="center"><b>Chiều rộng Slide trình diễn</b></p>
<p>Điền vào con số thể hiện chiều rộng (tính bằng điểm ảnh) của Slide trình diễn.</p>
Something went wrong with that request. Please try again.