Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

executable file 19 lines (13 sloc) 0.983 kb
<P ALIGN=CENTER><B>Formats de curs de Moodle</B></P>
<P><B>Format setmanal</B></P>
<UL>
<p>El curs s'organitza per setmanes, amb unes dates clares d'inici i de finalitzaci&oacute;. Cada setmana consta d'activitats. Algunes d'aquestes, com ara els diaris, poden tenir una pr&ograve;rroga, per exemple de dues setmanes, despr&eacute;s de la qual ja no estan disponibles.</p>
</UL>
<P><B>Format per temes</B></P>
<UL>
<p>Molt semblant al format setmanal, tret que les &quot;setmanes&quot; aqu&iacute; es diuen &quot;temes&quot;. Un &quot;tema&quot; no t&eacute; l&iacute;mits temporals. No cal especificar dates.</p>
</UL>
<P><B>Format social</B></P>
<UL>
<p>Aquest format s'orienta al voltant d'un f&ograve;rum principal, el f&ograve;rum Social, que ocupa la p&agrave;gina principal. &Eacute;s &uacute;til en situacions m&eacute;s informals. No cal ni que siguin cursos. Per exemple, es podria fer servir com a tauler d'anuncis d'un departament.</p>
</UL>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.