Skip to content
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
executable file 5 lines (2 sloc) 150 Bytes
<P ALIGN=CENTER><B>Nom complet del curs</B></P>
<P>El nom complet del curs es mostra al capdamunt de la pantalla i a les llistes de cursos.</P>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.