Skip to content
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
executable file 9 lines (5 sloc) 823 Bytes
<P ALIGN=CENTER><B>Activitat recent</B></P>
<P>Moodle pot visualitzar l'&quot;activitat recent&quot; a la p&agrave;gina principal del curs.</p>
<P>Aix&ograve; mostra tot el que s'hagi esdevingut en el curs des de la darrera entrada de l'usuari, inclosos els missatges nous dels f&ograve;rums, usuaris nous, diaris tramesos, etc.</P>
<p>&Eacute;s molt recomanable que deixeu habilitada aquesta caracter&iacute;stica en els vostres cursos, ja que ajuda a donar una idea de l'activitat del curs. Saber el que estan fent els altres tamb&eacute; ajuda a promoure una atmosfera de col&middot;laboraci&oacute; en la classe.</p>
<P>En cursos que tinguin molta activitat potser s&iacute; que voldreu inhabilitar aquesta opci&oacute;, ja que pot alentir la visualitzaci&oacute; de la p&agrave;gina principal del curs.</P>
Something went wrong with that request. Please try again.