Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
executable file 4 lines (2 sloc) 377 Bytes
<P ALIGN=CENTER><B>Nom curt del curs</B></P>
<P>Moltes institucions tenen una forma abreujada de referir-se als cursos, amb un codi com ara BP102 o OKB9. Encara que no utilitzeu aquest tipus de codis, poseu-ne un ara. S'utilitzar&agrave; en diferents llocs on el nom complet no resulta adequat (per exemple en la l&iacute;nia d'assumpte d'un correu electr&ograve;nic).</P>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.