Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

70 lines (66 sloc) 3.475 kb
<?PHP // $Id$
// lesson.php - created with Moodle 1.2 (2004032000)
$string['actionaftercorrectanswer'] = 'Handling etter riktig svar';
$string['addanewpage'] = 'Legg til en ny side';
$string['addpagehere'] = 'Legg til side her';
$string['answer'] = 'Svar';
$string['answersfornumerical'] = 'Svar på numeriske spørsmål bør være par med minimums- og maksimumsverdier';
$string['attempt'] = 'Forsøk: $a';
$string['attempts'] = 'Forsøk';
$string['available'] = 'Tilgjengelig fra (dag-måned-år-time-minutt)';
$string['canretake'] = '$a kan ta på nytt';
$string['casesensitive'] = 'Følsom for store/små bokstaver';
$string['checknavigation'] = 'Sjekk navigering';
$string['checkquestion'] = 'Sjekk spørsmål';
$string['confirmdeletionofthispage'] = 'Bekreft sletting av denne siden';
$string['congratulations'] = 'Gratulerer - du har nådd slutten på leksjonen';
$string['continue'] = 'Fortsett';
$string['deadline'] = 'Frist (dag-måned-år-time-minutt)';
$string['deletingpage'] = 'Sletter side: $a';
$string['displayofgrade'] = 'Visning av karakter (kun for studenter)';
$string['endoflesson'] = 'Leksjonen er ferdig';
$string['fileformat'] = 'Filformat';
$string['firstanswershould'] = 'Første svar skulle gå til &quot;riktig&quot side';
$string['gradeis'] = 'Karakteren er $a';
$string['importquestions'] = 'Importer spørsmål';
$string['jumpto'] = 'Hopp til';
$string['maximumnumberofanswers'] = 'Maksimum antall svar';
$string['maximumnumberofattempts'] = 'Maksimum antall forsøk';
$string['modulename'] = 'Leksjon';
$string['modulenameplural'] = 'Leksjoner';
$string['movepagehere'] = 'Flytt siden hit';
$string['moving'] = 'Flytter side: $a';
$string['movingtonextpage'] = 'Flytter til neste side';
$string['multianswer'] = 'Flersvar';
$string['multipleanswer'] = 'Flere svar';
$string['nextpage'] = 'Neste side';
$string['noanswer'] = 'Ingen svar gitt';
$string['noattemptrecordsfound'] = 'Ingen oversikt over forsøk: Ingen karakter gitt';
$string['normal'] = 'Normal - følg rekkefølgen i leksjonen';
$string['numberofcorrectanswers'] = 'Antallet riktige svar: $a';
$string['numberofcorrectmatches'] = 'Antallet riktige par: $a';
$string['numberofpagestoshow'] = 'Antallet sider å vise';
$string['numberofpagesviewed'] = 'Antallet sider vist: $a';
$string['ordered'] = 'Sortert';
$string['outof'] = 'Ut av $a';
$string['page'] = 'Side: $a';
$string['pagecontents'] = 'Sideinnhold';
$string['pagetitle'] = 'Sidens tittel';
$string['pleasecheckoneanswer'] = 'Vennligst velg et svar';
$string['pleasecheckoneormoreanswers'] = 'Vennligst velg ett eller flere svar';
$string['pleaseenteryouranswerinthebox'] = 'Vennligst skriv svaret i boksen';
$string['pleasematchtheabovepairs'] = 'Vennligst finn parene som passer ovenfor';
$string['questionoption'] = 'Innstillinger for spørsmål';
$string['questiontype'] = 'Type spørsmål';
$string['response'] = 'Tilbakemelding';
$string['sanitycheckfailed'] = 'Riktighetssjekk feilet: Dette forsøket er slettet';
$string['savepage'] = 'Lagre side';
$string['showanunansweredpage'] = 'Vis en ubesvart side';
$string['showanunseenpage'] = 'Vis en ulest side';
$string['singleanswer'] = 'Enkelt svar';
$string['thatsthecorrectanswer'] = 'Det er det riktige svaret';
$string['thatsthewronganswer'] = 'Det er feil svar';
$string['thispage'] = 'Denne siden';
$string['youhaveseen'] = 'Du har sett mer enn en side i denne leksjonen allerede.<br />Vil du starte på den siste siden du var inne på?';
$string['youranswer'] = 'Ditt svar';
?>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.