Skip to content
This repository

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
tree: 98cb29d02a
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

executable file 79 lines (59 sloc) 2.292 kb
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
README FOR CATALAN PLUGIN
-------------------------


Traducció de Moodle al català coordinada pel CENT, Centre d'Educació i
Noves Tecnologies de la Universitat Jaume I de Castelló.

http://cent.uji.es
mailto:cent@uji.es

(Han col·laborat en aquesta traducció: Jordi Adell, Clara Andrés, Puri
Andrés, Carles Bellver, Fermín Cueva i Joan Queralt Gil.)

Teniu en compte que la traducció no és completa al 100%. Podeu
col·laborar enviant suggeriments, comentaris o correccions, o fent-vos
càrrec de la traducció d'un mòdul (i dels fitxers d'ajuda
corresponents).

Si us voleu fer càrrec d'un mòdul, els únics requisits són aquests:

1. Un bon nivell de català i d'anglès.

2. Una mica d'experiència en la traducció de programari o de textos
   sobre informàtica. Us recomanem que tingueu sempre a mà la Guia
   d'estil i el Recull de termes de Softcatalà:

http://www.softcatala.org/projectes/eines/guiaestil/guiaestil.htm
http://www.softcatala.org/projectes/eines/recull/recull.htm

3. Que sigueu usuaris habituals del mòdul en qüestió.

4. Que us comprometeu a mantenir i actualitzar la traducció durant un
temps.

La llista de mòduls és la següent. La majoria dels mòduls no assignats
els tenim igualment traduïts al català, però aquestes traduccions no han
estat revisades o actualitzades recentment, o manquen les ajudes, etc.


MÒDUL ASSIGNAT A:
----- -----------

appointment.php No assignat
assignment.php CENT
attendance.php No assignat
chat.php CENT
choice.php No assignat
dialogue.php No assignat
exercise.php No assignat
forum.php CENT
glossary.php No assignat
journal.php CENT
lesson.php No assignat
quiz.php No assignat
resource.php CENT
scheduler.php No assignat
scorm.php CENT
survey.php No assignat
wiki.php CENT
workshop.php No assignat

admin.php CENT
auth.php CENT
enrol_*.php CENT
calendar.php CENT
countries.php CENT
editor.php CENT
error.php CENT
moodle.php CENT
pix.php CENT

docs/ No assignat----
Centre d'Educació i Noves Tecnologies (CENT) de la Universitat Jaume I de Castelló
http://cent.uji.es
mailto:cent@uji.es
Something went wrong with that request. Please try again.