Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

19 lines (15 sloc) 1.384 kB
<?PHP // $Id$
// enrol_database.php - created with Moodle 1.5 unstable development (2004083000)
$string['dbhost'] = 'Nom del servidor de la base de dades';
$string['dbname'] = 'La base de dades que cal utilitzar';
$string['dbpass'] = 'Contrasenya per accedir al servidor';
$string['dbtable'] = 'Taula de la base de dades';
$string['dbtype'] = 'Tipus de servidor de bases de dades';
$string['dbuser'] = 'Nom d\'usuari per accedir a la base de dades';
$string['description'] = 'Podeu fer servir una base de dades externa (gairebé de qualsevol mena) per controlar les inscripcions. Se suposa que la base de dades externa té un camp que conté un ID de curs i un altre camp amb un ID d\'usuari. Aquests camps es comparen amb els camps que trieu de les taules locals de cursos i d\'usuaris.';
$string['enrolname'] = 'Base de dades externa';
$string['localcoursefield'] = 'El nom del camp de la taula local de cursos que s\'utilitzarà per comparar les entrades de la base de dades remota (p. ex. idnumber)';
$string['localuserfield'] = 'El nom del camp de taula local d\'usuaris que s\'utilitzarà per comparar amb el registre remort (p. ex. idumber)';
$string['remotecoursefield'] = 'El camp de la base de dades remota en el qual s\'espera trobar l\'ID del curs';
$string['remoteuserfield'] = 'El camp de la base de dades remota en el qual s\'espera trobar l\'ID de l\'usuari';
?>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.