Skip to content
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
22 lines (18 sloc) 1.3 KB
<?PHP // $Id$
// error.php - created with Moodle 1.5 unstable development (2004083000)
$string['coursegroupunknown'] = 'No s\'ha especificat el curs corresponent al grup $a';
$string['erroronline'] = 'Error a la línia $a';
$string['fieldrequired'] = '\"$a\" és un camp necessari';
$string['filenotfound'] = 'El fitxer sol·licitat no es pot trobar';
$string['groupalready'] = 'L\'usuari ja pertany al grup $a';
$string['groupunknown'] = 'El grup $a no està associat al curs especificat';
$string['invalidfieldname'] = '\"$a\" no és un nom vàlid per a un camp';
$string['missingfield'] = 'Falta el camp \"$a\"';
$string['modulerequirementsnotmet'] = 'El mòdul \"$a->modulename\" ($a->moduleversion) no s\'ha pogut instal·lar. Requereix una versió més nova de Moodle (esteu utilitzant la $a->currentmoodle i necessiteu la $a->requiremoodle).';
$string['notavailable'] = 'Això no està disponible actualment';
$string['restricteduser'] = 'Al vostre compte \"$a\" no li és permès de fer això.';
$string['unknowncourse'] = 'El curs \"$a\" és desconegut';
$string['usernotaddederror'] = 'No s\'ha afegit l\'usuari \"$a\" - error desconegut';
$string['usernotaddedregistered'] = 'No s\'ha afegit l\'usuari \"$a\" - ja està registrat';
$string['usernotavailable'] = 'Els detalls d\'aquest usuari no estan disponibles per a vós.';
?>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.