Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

88 lines (84 sloc) 4.29 KB
<?PHP // $Id$
// lesson.php - created with Moodle 1.2.1 (2004032500)
$string['actionaftercorrectanswer'] = 'Akce po správné odpovìdi';
$string['addabranchtable'] = 'Pøidat rozcestník';
$string['addanendofbranch'] = 'Pøidat konec cesty';
$string['addaquestionpage'] = 'Pøidat stránku s otázkou';
$string['answer'] = 'Odpovìï';
$string['answersfornumerical'] = 'Odpovìdi na numerické otázky by mìl tvoøit pár nejmen¹í a nejvìt¹í mo¾né hodnoty';
$string['attempt'] = 'Pokus: $a';
$string['attempts'] = 'Pokusù';
$string['available'] = 'Dostupná od';
$string['branchtable'] = 'Rozcestník';
$string['canretake'] = '$a mù¾e projít znovu';
$string['casesensitive'] = 'Na malých/VELKÝCH zále¾í';
$string['checkbranchtable'] = 'Zkontrolovat rozcestník';
$string['checknavigation'] = 'Zkontrolovat navigaci';
$string['checkquestion'] = 'Zkontrolovat otázku';
$string['confirmdeletionofthispage'] = 'Potvrïte odstranìní této stránky';
$string['congratulations'] = 'Gratulujeme - dosáhli jste konce pøedná¹ky';
$string['continue'] = 'Pokraèovat';
$string['deadline'] = 'Uzávìrka';
$string['deleting'] = 'Odstraòování';
$string['deletingpage'] = 'Odstranìní stránky: $a';
$string['description'] = 'Popis';
$string['displayofgrade'] = 'Zobrazit studentùm body';
$string['endofbranch'] = 'Konec cesty';
$string['endoflesson'] = 'Konec pøedná¹ky';
$string['fileformat'] = 'Formát souboru';
$string['firstanswershould'] = 'První odpovìï by mìla skoèit na &quot;správnou&quot; stránku';
$string['gradeis'] = 'Poèet bodù: ';
$string['here'] = 'Zde';
$string['importquestions'] = 'Importovat otázky';
$string['jump'] = 'Pøejít na';
$string['maximumnumberofanswersbranches'] = 'Nejvìt¹í mo¾ný poèet odpovìdí/cest';
$string['maximumnumberofattempts'] = 'Nejvìt¹í mo¾ný poèet pokusù';
$string['minimumnumberofquestions'] = 'Nejmen¹í mo¾ný poèet otázek';
$string['modulename'] = 'Pøedná¹ka';
$string['modulenameplural'] = 'Pøedná¹ky';
$string['movepagehere'] = 'Pøesunout stránku sem';
$string['moving'] = 'Pøesun stránky: $a';
$string['movingtonextpage'] = 'Pøesun na dal¹í stránku';
$string['multipleanswer'] = 'Vícenásobná odpovìï';
$string['nextpage'] = 'Dal¹í stránka';
$string['noanswer'] = 'Nebyla dána ¾ádná odpovìï';
$string['noattemptrecordsfound'] = 'Nenalezeny ¾ádné záznamy o pokusech: nebodováno';
$string['normal'] = 'Normální - následuj plán pøedná¹ky';
$string['notdefined'] = 'Není definováno';
$string['notitle'] = 'Bez názvu';
$string['numberofcorrectanswers'] = 'Poèet správných odpovìdí: $a';
$string['numberofcorrectmatches'] = 'Poèet správných pøiøazení: $a';
$string['numberofpagestoshow'] = 'Poèet stránek k zobrazení:';
$string['numberofpagesviewed'] = 'Poèet prohlédnutých stránek: $a';
$string['ordered'] = 'Seøazeno';
$string['outof'] = 'maximum $a';
$string['page'] = 'Stránka: $a';
$string['pagecontents'] = 'Obsah stránky';
$string['pages'] = 'Stránky';
$string['pagetitle'] = 'Název stránky';
$string['pleasecheckoneanswer'] = 'Prosím, zkontrolujte jednu odpovìï';
$string['pleasecheckoneormoreanswers'] = 'Prosím, zkontrolujte jednu nebo více odpovìdí';
$string['pleaseenteryouranswerinthebox'] = 'Prosím, vlo¾te va¹i odpovìï';
$string['pleasematchtheabovepairs'] = 'Prosím, pøiøaïte odpovídající páry';
$string['questionoption'] = 'Volba otázky';
$string['questiontype'] = 'Typ otázky';
$string['reached'] = 'dosa¾eno';
$string['redisplaypage'] = 'Znovuzobrazit stránku';
$string['response'] = 'Reakce';
$string['sanitycheckfailed'] = 'Selhala kontrola: Tento pokus byl odstranìn';
$string['savepage'] = 'Ulo¾it stránku';
$string['showanunansweredpage'] = 'Ukázat nezodpovìzenou stránku';
$string['showanunseenpage'] = 'Ukázat neprohlédnuté stránky';
$string['singleanswer'] = 'Jediná odpovìï';
$string['thatsthecorrectanswer'] = 'To je správná odpovìï';
$string['thatsthewronganswer'] = 'To je ¹patná odpovìï';
$string['thefollowingpagesjumptothispage'] = 'Následující stránky odkazují na tuto stránku';
$string['thispage'] = 'Tato stránka';
$string['useeditor'] = 'Pou¾ít editor';
$string['usemaximum'] = 'Pou¾ít maximum';
$string['usemean'] = 'Pou¾ít støední hodnotu';
$string['youhaveseen'] = 'Nìkteré ze stránek této pøedná¹ky jste ji¾ vidìli.<br />Chcete zaèít na poslední stránce, kterou jste nav¹tívili?';
$string['youranswer'] = 'Va¹e odpovìï';
$string['yourcurrentgradeis'] = 'Stávající poèet bodù: $a';
$string['youshouldview'] = 'Mìli byste vidìt: $a';
?>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.