Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
tree: 9d6074d5a3
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

31 lines (27 sloc) 1.504 kb
<?PHP // $Id$
// lams.php - created with Moodle 1.5.3+ (2005060230)
$string['createSequence'] = 'Crea nova seqüència';
$string['editSequence'] = 'Edita la seqüència seleccionada';
$string['error'] = 'S\'ha produït un error desconegut';
$string['introduction'] = 'Introducció';
$string['lams'] = '-- LAMS - Learning Activity Management System --';
$string['lamsoutline'] = 'Esquema LAMS';
$string['lesson'] = 'sessió d\'aprenentatge';
$string['modulename'] = 'LAMS';
$string['modulenameplural'] = 'LAMS';
$string['notsetup'] = 'NOT_SET_UP';
$string['openauthor'] = 'Obre LAMS com a autor';
$string['openlearner'] = 'Obre LAMS com a estudiant';
$string['openmonitor'] = 'Obre el monitor de LAMS';
$string['refreshSequenceList'] = 'Refresca la llista de seqüències';
$string['selectExistingSequence'] = 'Seleccioneu una seqüència existent o creeu-ne una de nova.';
$string['sequence'] = 'Seleccioneu una seqüència';
$string['serverid'] = 'Introduïu l\'ID del servidor LAMS.';
$string['serverkey'] = 'Introduïu la clau del servidor LAMS.';
$string['serverurl'] = 'Introduïu l\'URL base que s\'utilitzarà per accedir al servidor LAMS, p. ex. http://localhost:8080/lams';
$string['useSequence'] = 'Utilitza la seqüència seleccionada';
$string['visibletostudents'] = 'Mostra activitat als estudiants';
$string['wikistartederror'] = 'El wiki ja té entrades. No es pot canviar.';
$string['workspace'] = 'Seleccioneu un espai de treball';
$string['wrongversionrange'] = '$a no és un abast correcte.';
?>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.