Skip to content
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
156 lines (152 sloc) 8.96 KB
<?PHP // $Id$
// glossary.php - created with Moodle 1.2 development (2003113000)
$string['addcomment'] = 'Voeg commentaar toe';
$string['addentry'] = 'Voeg een item toe';
$string['addingcomment'] = 'Commentaar toevoegen';
$string['aliases'] = 'Alias(sen)';
$string['allcategories'] = 'Alle categorieën';
$string['allentries'] = 'Alles';
$string['allowcomments'] = 'Commentaar toevoegen toelaten';
$string['allowduplicatedentries'] = 'Woord meerdere keren invoegen toelaten';
$string['allowratings'] = 'Toelaten invoer te beoordelen?';
$string['answer'] = 'Antwoord';
$string['approve'] = 'Goedkeuren';
$string['areyousuredelete'] = 'Wil je dit woord echt verwijderen ?';
$string['areyousuredeletecomment'] = 'Wil je deze commentaar echt verwijderen ?';
$string['areyousureexport'] = 'Weet je zeker dat je dit item wil exporteren naar';
$string['ascending'] = '(oplopend)';
$string['attachment'] = 'Bijlage';
$string['authorview'] = 'Blader op auteur';
$string['back'] = 'Terug';
$string['cantinsertcat'] = 'Kan geen categorie toevoegen';
$string['cantinsertrec'] = 'Kan geen record toevoegen';
$string['cantinsertrel'] = 'Kan geen relatie tussen categorie en invoer toevoegen';
$string['casesensitive'] = 'Dit woord is<br>hoofdlettergevoelig';
$string['categories'] = 'Categorieën';
$string['category'] = 'Categorie';
$string['categorydeleted'] = 'Categorie verwijderd';
$string['categoryview'] = 'Blader in categorieën';
$string['cnfallowcomments'] = 'Stel als standaardinstelling in of een woordenlijst commentaren aanvaardt';
$string['cnfallowdupentries'] = 'Stel als standaardinstelling in of een woordenlijst dubbels aanvaardt';
$string['cnfapprovalstatus'] = 'Stel de standaardinstelling in voor de goedkeuring van een door een leerling ingezonden invoer';
$string['cnfcasesensitive'] = 'Stel als standaardinstelling in of het linken van een invoer hoofdlettergevoelig is';
$string['cnfdefaulthook'] = 'Kies een standaard selectie die je wil tonen als de woordenlijst voor het eerst wordt getoond';
$string['cnfdefaultmode'] = 'Kies het standaard venster om te tonen wanneer de woordenlijst voor het eerst wordt getoond';
$string['cnffullmatch'] = 'Stel als standaardinstelling in of een invoer, wanneer het gelinkt is, de hoofdletters moet overnemen in de doeltekst';
$string['cnflinkentry'] = 'Stel als standaardinstelling in of een invoer automatisch gelinkt moet worden';
$string['cnflinkglossaries'] = 'Stel als standaardinstelling in of een woordenlijst automatisch gelinkt moet worden';
$string['cnfrelatedview'] = 'Kies het standaard schermformaat voor automatisch linken en invoerscherm';
$string['cnfsortkey'] = 'Kies de standaard sorteersleutel';
$string['cnfsortorder'] = 'Kies de standaard sorteervolgorde';
$string['cnfstudentcanpost'] = 'Stel als standaardinstelling in of een leerling al dan niet zelf kan invoeren';
$string['comment'] = 'Commentaar';
$string['commentdeleted'] = 'De commentaar is verwijderd.';
$string['comments'] = 'Commentaren';
$string['commentson'] = 'Commentaar op';
$string['commentupdated'] = 'De commentaar is bijgewerkt';
$string['concept'] = 'Concept';
$string['concepts'] = 'Concepten';
$string['currentglossary'] = 'Huidige woordenlijst';
$string['dateview'] = 'Blader op datum';
$string['defaultapproval'] = 'Standaardinstelling goedkeuring';
$string['definition'] = 'Definitie';
$string['definitions'] = 'Definities';
$string['deleteentry'] = 'Verwijder woord';
$string['deletingcomment'] = 'Verwijder commentaar';
$string['deletingnoneemptycategory'] = 'Door deze categorie te verwijderen zullen de woorden die ze bevat niet verdwijnen - ze zullen als niet-gecategoriseerd gemerkt worden';
$string['descending'] = '(aflopend)';
$string['destination'] = 'Bestemming';
$string['displayformat'] = 'Kies opmaak';
$string['displayformat2'] = 'Toon bijhorende gegevens, met auteur';
$string['displayformat3'] = 'Encyclopedie';
$string['displayformat4'] = 'FAQ';
$string['displayformat5'] = 'Toon bijhorende gegevens, zonder auteur';
$string['displayformat6'] = 'Item lijst';
$string['displayformatcontinuous'] = 'Volledige lijst zonder auteur';
$string['displayformatdefault'] = 'Eenvoudig, stijl woordenboek';
$string['displayformats'] = 'Kies opmaakmogelijkheden';
$string['duplicateentry'] = 'Dupliceer item';
$string['editcategories'] = 'Bewerk categoriën';
$string['editentry'] = 'Bewerk item';
$string['editingcomment'] = 'Bewerk commentaar';
$string['entbypage'] = 'Aantal items getoond per pagina';
$string['entries'] = 'Invoer';
$string['entrieswithoutcategory'] = 'Items zonder categorie';
$string['entry'] = 'Invoer';
$string['entryalreadyexist'] = 'Item bestaat al';
$string['entryapproved'] = 'Dit item is goedgekeurd';
$string['entrydeleted'] = 'Item verwijderd';
$string['entryexported'] = 'Item met succes geëxporteerd';
$string['entryishidden'] = '(dit item is verborgen)';
$string['entryusedynalink'] = 'Dit item wordt<br>automatisch gelinkt';
$string['explainaddentry'] = 'Voeg een nieuwe invoer toe in deze woordenlijst<br>Zowel concept als definitie moeten ingevuld worden.';
$string['explainall'] = 'Toon ALLE items op één pagina';
$string['explainalphabet'] = 'Blader door de woordenlijst met deze index';
$string['explainexport'] = 'Er is een bestand gemaakt.<br>Download het en bewaar het veilig. Je kunt het altijd in dit of een ander vak importeren.';
$string['explainimport'] = 'Specifiëer het te importeren bestand en bepaal de criteria van het proces.<p>Verstuur je verzoek en kijk het resultaat na.';
$string['explainspecial'] = 'Toon items die niet met een letter beginnen';
$string['exportedentry'] = 'Geëxporteerd item';
$string['exportedfile'] = 'Geëxporteerd bestand';
$string['exportentries'] = 'Exporteer invoer';
$string['exportglossary'] = 'Exporteer de woordenlijst';
$string['exporttomainglossary'] = 'Exporteer naar hoofdwoordenlijst';
$string['filetoimport'] = 'Te importeren bestand';
$string['fillfields'] = 'Concept en definitie zijn verplichte velden.';
$string['fullmatch'] = 'Alleen volledige woorden gebruiken<br><small>(wanneer automatisch gelinkt)</small>';
$string['glossarytype'] = 'Type woordenlijst';
$string['glosssaryexported'] = 'De woordenlijst is geëxporteerd';
$string['importcategories'] = 'Importeer categorieën';
$string['importedcategories'] = 'Geïmporteerde categorieën';
$string['importedentries'] = 'Geïmporteerde invoer';
$string['importentries'] = 'Importeer invoer';
$string['isglobal'] = 'Is dit een globale woordenlijst?';
$string['linkcategory'] = 'Link deze categorie automatisch';
$string['mainglossary'] = 'Hoofdwoordenlijst';
$string['maxtimehaspassed'] = 'Sorry, maar de maximumtijd voor het bewerken van deze commentaar ($a) is voorbij!';
$string['modulename'] = 'Woordenlijst';
$string['modulenameplural'] = 'Woordenlijsten';
$string['newentries'] = 'Nieuwe woordenlijstinvoer';
$string['newglossary'] = 'Nieuwe woordenlijst';
$string['newglossarycreated'] = 'De nieuwe woordenlijst is aangemaakt.';
$string['newglossaryentries'] = 'Nieuwe invoer in de woordenlijst:';
$string['nocomment'] = 'Geen commentaar gevonden';
$string['nocomments'] = '(geen commentaar gevonden voor dit item)';
$string['noconceptfound'] = 'Geen concept of definitie gevonden.';
$string['noentries'] = 'Geen items gevonden in dit deel';
$string['noentry'] = 'Geen item gevonden';
$string['notcategorised'] = 'Niet gecategoriseerd';
$string['numberofentries'] = 'Aantal items';
$string['onebyline'] = '(één per lijn)';
$string['printerfriendly'] = 'Afdrukbare versie';
$string['question'] = 'Vraag';
$string['rate'] = 'Beoordeel';
$string['rating'] = 'Beoordeling';
$string['ratingeveryone'] = 'Iedereen kan de invoer beoordelen';
$string['ratingno'] = 'Geen beoordelingen';
$string['ratingonlyteachers'] = 'Alleen $a kan invoer beoordelen';
$string['ratings'] = 'Beoordelingen';
$string['ratingssaved'] = 'Beoordelingen bewaard';
$string['ratingsuse'] = 'Gebruik beoordelingen';
$string['ratingtime'] = 'Beoordeel alleen nieuwe invoer tussen deze data';
$string['rejectedentries'] = 'Verworpen items';
$string['rejectionrpt'] = 'Verwerpingsrapport';
$string['searchindefinition'] = 'Zoek ook in definities';
$string['secondaryglossary'] = 'Secundaire woordenlijst';
$string['sendinratings'] = 'Verstuur mijn laatste beoordelingen';
$string['showall'] = 'Toon de link \'Alles\'';
$string['showalphabet'] = 'Toon alfabet';
$string['showspecial'] = 'Toon link \'Speciale tekens\'';
$string['sortby'] = 'Sorteer op';
$string['sortbycreation'] = 'Op datum van aanmaken';
$string['sortbylastupdate'] = 'Op datum van laatste wijziging';
$string['sortchronogically'] = 'Sorteer chronologisch';
$string['special'] = 'Speciale tekens';
$string['standardview'] = 'Blader alfabetisch';
$string['studentcanpost'] = 'Leerlingen kunnen items toevoegen';
$string['totalentries'] = 'Totaal aantal items';
$string['usedynalink'] = 'Link de items uit de woordenlijst automatisch';
$string['waitingapproval'] = 'Nog goedkeuren';
$string['warningstudentcapost'] = '(Alleen van toepassing als de woordenlijst niet de hoofdwoordenlijst is)';
$string['writtenby'] = 'door';
$string['youarenottheauthor'] = 'Je bent niet de auteur van deze commentaar, dus mag je hem niet wijzigen.';
?>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.