Skip to content
This repository

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
tree: a1c0727b5d
Fetching contributors…

Octocat-spinner-32-eaf2f5

Cannot retrieve contributors at this time

file 3 lines (2 sloc) 0.552 kb
1 2 3
Met de meeste wiki software kun je links naar afbeeldingen op andere WorldWideWeb servers maken. Met ErfurtWiki kun je dit ook, maar door zijn database ontwerp kun je die afbeeldingen ook op je server bewaren.

Hierdoor kon er een heel gemakkelijke oploadfunctie voor afbeeldingen gemaakt worden, maarmee je afbeeldingen kunt uploaden terwijl je de tekst aan het bewerken bent (zie BewerkDezePagina). Dit is meestal toegelaten voor alle gebruikers, waardoor de pagina's snel kunnen groeien en dat niet alleen met stukken tekst, maar ook met multimedia.
Something went wrong with that request. Please try again.