Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

3 lines (2 sloc) 0.36 kB
Het woord CamelCase beschrijft heel mooi wat bedoeld wordt met [WikiWoord]en. Hoofdletters en kleine letters wisselen elkaar af zoals de bulten van kamelen. Elk woord begint met een hoofdletter en alle woorden worden aan elkaar geschreven.
Taalpuristen zijn geen grote fan van deze manier van schrijven in wikis, maar in de computerwereld is het erg gewoon.
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.