Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

3 lines (2 sloc) 354 Bytes
Dit is een taal die opmaakregels voor tekst (kleur en grootte) vastlegt en die gebruikt kan worden om [HyperLink]s toe te voegen. HTML is __geen__ programeertaal.
In een [Wiki|WikiWikiWeb] is HTML gewoonlijk niet toegelaten (Wiki:WhyDoesntWikiDoHtml) en de <HTML> code zal dus getoond worden als gewone tekst. Tekstopmaak kan dus niet met HTML gebeuren.
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.