Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

5 lines (3 sloc) 0.792 kb
Als je aan deze site een nieuwe pagina wil toevoegen, dan moet je eerst een pagina vinden die aansluit bij je onderwerp. Het is de bedoeling van een wiki hypertekst om de inhoud zo logisch mogelijk met elkaar te verbinden.
Als je een pagina gevonden hebt, klik je gewoon op BewerkDezePagina en je kunt de inhoud veranderen. Zoek een goede plaats om een HyperLink in te voegen naar jouw nieuwe pagina en verzin er een mooi WikiWoord voor. Je kunt maar beter goekd nadenken over de naam voor deze nieuwe pagina. Geef ze een sprekende naam, zodat die anderen uitnodigt er op te klikken
Nadat je je wijzigingen bewaard hebt, zie je een vraagteken verschijnen na het pas toegevoegde WikiWoord, want die PaginaBestaatNogNiet. Klik er op en de nieuwe pagina wordt geopend om ze te kunnen bewerken.
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.