Skip to content
This repository

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
tree: a1c0727b5d
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

file 5 lines (4 sloc) 0.358 kb
1 2 3 4 5
* je kan er mee doen wat je wil
* en je moet er niet voor betalen
* je hebt niet het recht de broncode te krijgen als je er naar zou vragen (deze GPL regel is natuurlijk zinloos voor PHP programma's, vermits die alleen als broncode bestaan)

Eigenlijk is dit zoals FreeWare, buiten het feit dat de auteur expliciet alle bestaande rechten heeft laten vallen.
Something went wrong with that request. Please try again.