Skip to content
This repository

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
tree: a380766ba9
Fetching contributors…

Octocat-spinner-32-eaf2f5

Cannot retrieve contributors at this time

file 11 lines (7 sloc) 0.589 kb
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
<p align="center"><b>Anoniem beoordelen</b></p>

<p>Een beoordeling door medeleerlingen kan anoniem gebeuren. In dit geval worden de naam en foto van de leerlingen
die beoordeeld worden niet getoond. Enkel de bestandsnamen van de bijdragen worden gebruikt om de beoordeelde taakjes te identificeren.</p>

<p>Wanneer de beoordeling door medeleerlingen niet anoniem gebeurt, dan wordt samen met de taak de naam en foto van
de leerling die de taak gemaakt heeft getoond. Dit kan leiden tot vertekende cijfers.</p>

<p>Merk op dat de cijfers van de leraar nooit anoniem getoond worden.
</p>
Something went wrong with that request. Please try again.