Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

4 lines (4 sloc) 0.83 kb
<p align="center"><b>Beoordeling van de voorbeelden van de leraar</b></p>
<p>Nadat de leraar voorbeeldtaken heeft ingestuurd, is het belangrijk dat de leraar
deze voorbeeldtaken beoordeelt.</p>
<p>Deze beoordelingen zijn uitsluitend voor de leraar, zij worden in geen enkele fase van de taak aan de leerlingen getoond. Zij worden intern als referentiebeoordeling gebruikt om de beoordelingen van de leerlingen mee te vergelijken. Hoe beter de beoordeling van een leerling overeenkomt met de beoordeling van de leraar, hoe hoger het cijfer voor de beoordeling. De leraar heef in zekere mate controle over hoe dit in cijfers wordt vertaald. Dit gebeurt met de &quot;Vergelijking van beoordelingen&quot;-instelling in de workshop. Deze optie kan gelijk wanneer gewijzigd worden en de vergelijkingen kunnen herberekend worden.</p>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.