Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

14 lines (10 sloc) 0.62 kB
<p align="center"><b>Skryté sekce</b></p>
<p>Tato volba umožňuje nastavit, jak budou studentům zobrazovány skryté sekce
kurzu.</p>
<p>Ve výchozím nastavení se studentům namísto každé skryté sekce zobrazí malá
(obvykle šedá) plocha, která označuje umístění sekce, neobsahuje však ani
odkazy na aktivity, ani texty vepsané přímo do těla sekce. Tento způsob je
výhodný především u týdenního uspořádání kurzu, protože umožňuje zřetelně
označit týdny, v&nbsp;nichž se nekoná výuka.</p>
<p>Druhou možností je skrýt sekce úplně, takže studenti nebudou o jejich
umístění v&nbsp;kurzu vůbec vědět.</p>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.